Artikeln publicerades 10 oktober 2019

Oktober 2019

Betydelsen av attraktionskraft för att Nordmaling skall växa

Sveriges exportvärde för turism är ökande och allt fler svenskar väljer att turista på hemmaplan. Kommuner som arbetar aktivt med besöksnäringen har konstaterat att det som turister gillar, gillar också kommunens invånare. Traditionella satsningar som gynnar besökare stärker därför kommunens attraktionskraft.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Attraktionskraft är ett begrepp som kan laddas med olika innehåll beroende på sammanhang. Forskning avseende attraktionskraft för kommuner klarlägger att begreppet innefattar tre delar; boende-, näringslivs- och besöksattraktiviteter.

Ofta finns föreställningen att kommunerna konkurrerar med varandra men det måste anses vara ett föråldrat synsätt. Umeåregionens kommuner undersöker alla former av samarbeten för att förstärka effekten av arbeten eller att samarbeta för att lösa aktuella problem.

Boende i kommunen har vanligtvis stort intresse av att det kommunala serviceutbudet motsvarar deras förväntningar. Framgångsrika kommuner arbetar med ett bredare perspektiv för att skapa en attraktiv miljö för boende och besökare.

Attraktivitetsarbetet i praktiken handlar framför allt om metoder och arbetssätt inom de kommunala organisationerna och undersökningar visar att kommunernas arbete skiljer sig.

Framgång och innebörden av långsiktighet

Vilka arbetsformer och arbetssätt som tillämpas har visat sig ha en avgörande roll avseende vilken effekt som uppstår tillsammans med graden av sårbarhet och långsiktighet. Den största svagheten med utvecklingsprojekt som drivs av enskilda personer är att det riskerar bli en tillfällig kursändring istället för en långsiktig plan. Eftersom förankringen är svag kan personalbyten medföra att utvecklingsområdet tappar styrfart eller i värsta fall blir ifrågasatt när projekt skall införas, eftersom endast ett fåtal har fått insikt i arbetets egentliga syfte.

Det framgångsrika arbetet med kommunens attraktionskraft tar utgångspunkt från det lokala och utgår från specifika förutsättningar och beaktar perspektiven; boendemiljö, vardag, näringsliv och besöksnäring. Kommuner måste hantera långsiktiga tidsperspektiv vilket medför att det är viktigt att skapa legitimitet och uppslutning kring den organisatoriska utvecklingen. Genom att skapa förutsättningar för kännedom om den fortsatta inriktningen finns möjligheter för engagemang och uppslutning inom såväl den kommunala organisationen som hos medborgarna. En förutsättning för att intentionerna skall bli verkliga är att Nordmalings kommun är beredd att pröva nya arbetssätt för att blir mer serviceinriktad och medborgarorienterad.

Attraktionskraften kan förstärkas och försvagas

Ovanstående resonemang klarlägger att:

  • Nordmalings kommuns arbete med en ny vision är ett steg i rätt riktning
  • konstruktivt ifrågasätta den egna verksamheten skapar förutsättningar för organisatorisk utveckling
  • det är viktigt att Nordmalings kommun arbetar aktivt för att stärka attraktionskraften

Ett varumärke existerar endast i kundernas medvetande. Vilket varumärke Nordmalings kommun tänker utforma framöver klarläggs med stöd av visionsarbetet. Av särskild betydelse är att kommuninvånarnas agerande och förhållningssätt kan såväl stärka som försvaga kommunens attraktionskraft. Dessa förutsättningar illustrerar vikten av att förankra större utvecklingsarbeten på ett bredare plan.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef