Artikeln publicerades 20 november 2019

November 2019

Nordmalings kommun och Vakin utreder förutsättningarna inför ev. fördjupat samarbete

Statliga subventioner till landets kommuner under 50- och 60-talet möjliggjorde att standarden för vatten och avloppsnätet kunde säkerställas inför framtida utveckling.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Nordmalings kommun och VAKIN utreder förutsätt-ningarna inför ev. fördjupat samarbete Statliga subventioner till landets kommuner under 50- och 60-talet möjliggjorde att standarden för vatten och avloppsnätet kunde säkerställas inför framtida utveckling. Allt eftersom tiden går ökar underhållsbehoven för redan utbyggda VA-anläggningar och Nordmalings kommun behöver skapa en aktuell lägesbild. En förstudie genomfördes för att säkerställa hur funktionerna fortsättningsvis kan tryggas.

Utredningen påvisade att om nuvarande arbetssätt fortgår kommer samtliga komponenter i befintligt system vara utbytta om 800 år. Vidare undersöktes förutsättningar och kostnader för ett utvecklat VAarbete i egen regi som möter aktuella bestämmelser och lagstiftning, ett samarbete med närliggande kranskommuner, ett samarbete med MIVA i Örnsköldsvik och avslutningsvis ett samarbete med VAKIN i Umeå. Förstudien visade att det fördelaktigaste alternativet är att undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete med VAKIN i Umeå, vilket medför krav på en ytterligare fördjupningsstudie.

I sammanhanget är det av betydelse att klarlägga att utredningarna avser driftsfunktionen vilket innebär att ägandet av anläggningar med investeringsbehov kvarligger hos Nordmalings kommun.VAKIN (Vatten och Avloppskompentens i Norr AB) är ett bolag som ägs av Umeå kommun och ansvarar för vatten, avlopp och avfall i kommunerna Umeå och Vindeln. Den beslutade fördjupningsstudien i Nordmalings kommun avser endast vatten och avlopp och beräknas vara klar i juni månad år 2020. Den fortsatta processen kräver politiska beslut av kommunfullmäktige som fastställer inriktning för kommunens framtida utveckling.

I praktiska ordalag innebär detta initialt att medarbetare från VAKIN frekvent kommer att besöka Nordmalings kommun för att tillsammans med kommunens VA-personal skapa en aktuell lägesbild, som senare utgör beslutsunderlag inför kommunfullmäktige i juni 2020. Om förtroendevalda finner det lämpligt att VAKIN stödjer Nordmalings kommun i ett fördjupat samarbete kan detta initieras januari 2021.

VAKIN betonar vikten av lokalkännedom och flera medarbetare inom VA i Nordmalings kommun kommer erbjudas möjlighet att arbeta kvar med en ny arbetsgivare. Hur som helst är det inte aktuellt med rationalisering av arbetstillfällen inom området och nya arbetssätt skapar möjligheter att trygga kompetensen för att hantera viktiga frågeställningar. Redan idag samarbetar VAKIN och MIVA för att optimera funktionaliteten. Nordmalings kommun kommer fortlöpande informera om processen via sin hemsida.

Visionsprocessen

Alla organisationer är välmående av reflektionsarbeten som förtydligar prioriteringar och prioriterade arbetsområden. Visionen tillsammans med fortsatta arbeten klarlägger hur kommunen vill uppfattas, och för vem/ vilka man vill vara attraktiv med ett tilltalande utbud om ca 10-15 år. Visionsprocessen pågår och momentet omvärldsanalys är genomfört. Delaktiga i det inledande arbetet har varit föreningar, företag, politiker, ungdomar, nyanlända, tjänstepersoner och deltagare vid den öppna inbjudan. Efter utfört analysarbete fortgår arbetet med dialogmöten för ovannämnda grupper. Underlagen analyseras därefter vidare och är viktiga ingångsvärden inför utarbetandet av den vision som sedan presenteras för kommunstyrelsen. Det slutgiltiga underlaget presenteras för kommunfullmäktige i februari månad.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef