Artikeln publicerades 16 januari 2020

Januari 2020

God fortsättning på det nya året!

Sveriges Kommuner och Regioner presenterar att de ekonomiska förutsättningarna med säkerhet kommer att vara besvärande under de
närmaste två åren och sannolikt även några år därefter.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Det ekonomiska utgångsläget inför 2019 medförde att Nordmalings kommun tillsatte en utredning för att klarlägga möjliga besparings-åtgärder för att skapa en budget i balans. I skrivande stund pågår bokslutsarbete och jag återkommer till det verkliga utfallet men enligt prognos är resultatet för 2019 -21,7 miljoner, vilket är alarmerande. Kommuner i allmänhet har utmaningar att skapa snabba ekonomiska förbättringar eftersom organisationens uppdrag huvudsakligen är lagstyrt
och det är bara en liten andel av verksamheten som är frivillig.

Intäkter

Att öka intäktssidan är ett långsiktigt arbete men den främsta framgångsfaktorn är att kommuninvånarantalet ökar och att en större del av befolkningen är i sysselsättning och bidrar till finansieringen via skatteintäkter. Det är därför av betydelse att företag i kommunen och närliggande kommuner har förutsättningar att utvecklas och vara lönsamma. Ett ytterligare
perspektiv är samarbete med andra kommuner i gemensamma projekt som skapar ett mervärde. Så kan Nordmalings kommun ta del av förutsättningar som vi inte klarar att genomföra själva.

Kostnader

Kostnadssidan är alltid ett prioriterat område och utredningen konstaterade att det fanns behov
av en utförlig genomlysning inom sektor Omsorg, vilket gjordes under 2019. Arbetet visade vilka
delar som är dyrare än i jämförbara kommuner och handlingsplaner har upprättats för att åtgärda avvikelser. Likaså utreds en del kostnadsavvikelser inom Barn- och utbildning. Kommunens ekonomiska förutsättningar medför att all verksamhet måste behovsprövas med särskilt
fokus på de verksamheter som är dyrare än i andra jämförbara kommuner.

Metoder

Kostnadsutveckling kan bearbetas genom besparing, anpassning och effektivisering.

Besparingsuppdrag är omfattande och främst en politisk frågeställning som innefattar att reducera, ta bort eller skjuta upp verksamhet. Utfallet av arbetet är ofta negativt för utvecklingen av organisationen.

Anpassning är en annan metod som innebär att man jämför sig med andra
kommuner och utformar verksamheten med en rimlig kvalitets och ambitionsnivå. Metoden tillhör
det vardagliga arbetet och betraktas som en neutral organisationsutveckling.

Effektivisering möjliggör minimering av resursslöseri. Genom att förändra arbetssätt och metoder
och avveckla funktioner som inte är nödvändiga optimeras produktion och bemanning. Detta skapar värde för organisationen och tillhör också det vardagliga arbetet.

Vår väg

Åren 2020 och 2021 innefattarfokusering på anpassning och effektivisering av den egna verksamheten, för att organisationen skall kunna möta aktuella och kommande förutsättningar. Men det kommer inte att räcka utan besparingar kommer också att vara aktuella och omfattningen av dessa kommer att bestämmas av politiken efter att underlag presenterats av tjänstepersonsorganisationen.

Sammanfattningsvis är det vi tillsammans som skall lösa uppdragen 2020 och 2021. Främst politiken, och tjänstepersonorganisationen men det berör även kommunmedborgarna. Möjligheter finns till förbättring vilket jag utvecklar i nästa upplaga som behandlar planerad verksamhet 2020.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef