Artikeln publicerades 17 februari 2020

Februari 2020

Ekonomi

Kommunens ekonomi är det mest prioriterade och omskrivna ämnesområdet. Kommunstyrelsens protokoll klarlägger aktuella förutsättningar och framtida inriktning. Läs gärna protokollen för att få förstahandsinformation. Insikten om att ”när krubban är tom bits hästarna” tydliggör att vi som bor och/eller verkar i Nordmalings kommun måste vara bättre än så, genom att vara tålmodiga för att skapa varaktiga lösningar. Jag och mina medarbetare ser fram emot konstruktiva dialoger i alla sammanhang, men några återger ett försämrat tonläge i konversationen och det bekymrar mig.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Kommunfakta
Kommunernas förutsättningar att lösa sina uppdrag varierar utifrån bl.a. demografi, socioekonomiska förutsättningar, geografiskt läge, näringslivets utformning och infrastruktur. Kommunfakta från SCB (Statistiska Centralbyrån) är kortfattade beskrivningar av Nordmalings kommun i siffror och diagram. På kommunens hemsida finner du de senaste årens statistik om kommunen gällande exempelvis: folkmängd, politisk majoritet, befolkningen uppdelat efter utbildningsnivå, arbetstillfällen, inkomster, in- och utpendling m.m. Mer utförlig beskrivning återfinns via Kolada, Ekonomifakta och SCB.

Nordmaling BRÅ

Nordmalings brottförebyggande råd är en grupp bestående av deltagare från Nordmalings kommun, Polisen och lokala företag. Nordmaling BRÅ är ett forum för samarbete som främjar och arbetar förebyggande för att stärka tryggheten i kommunen. Arbetet är långsiktigt och förväntas skapa en positiv inverkan på folkhälsan och öka attraktionskraften till kommunen. Att förstärka trygghetsskapande åtgärder är samhällsekonomiskt bättre än att arbeta med problem som redan skapat otrygghet.

Skrotbilar/ Circle K

Enligt Västerbottningens artikel den 5 september 2019 fanns 4301 registrerade bilar och 2752 avställda bilar i Nordmalings kommun. Underlaget presenterades av Transportstyrelsen. Visserligen är inte alla avställda bilar skrotbilar men en andel av dessa fordon är inte i trafikdugligt skick. Även en mindre andel av 2752 avställda bilar utgör ett betydande antal och skrotbilar är sällan uppskattade av fler än ägaren. Frågeställningens allvar har tilltagit efter att skrotbilspremien avskaffades 2007 och gamla bilar är ett ökande miljöproblem. Att skrota en bil vid bildemonteringen är idag avgiftsfritt om bilen inte saknar vital utrustning och om så är fallet är det en kostnad att skrota bilen. Circle K i Nordmaling kommer under våren att utöka sitt uthyrningssortiment med ett släp för biltransport, vilket kommer underlätta transporten för dem som har inte kan frakta sin bil till närmsta bilddemontering.

Övning Holger

Vecka 9 arrangerar Länsstyrelsen Västerbotten flera aktiviteter för länets krisberedskapsaktörer för att stärka länets förmåga att samverka vid samhällsstörningar. Aktiviteterna kallas samlat för ”Tränings-tillfälle Holger” och beskrivs som en ”regional samverkansövning.

Syftet med ”träningstillfälle Holger” är att ge länets krisberedskapsaktörer ett tillfälle att tillsammans, i lugn och ro, träna på att exempelvis lämna lägesrapporter och genomföra samverkansmöten i olika former som om det hade varit en verklig pågående samhällsstörning,

Några av ingredienserna i scenariot som aktörerna kommer att ha som bakgrund för samverkan är sabotage, omfattande elavbrott och blixthalka.

Utöver de gemensamma samverkansaktiviteterna finns utrymme för att bygga på med egna utbildnings- eller övningsaktiviteter på hemmaplan. Säkerhetsarbetet är ett prioriterat område och övning Holger skapar förutsättningar för erfarenheter och lärande.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef