Artikeln publicerades 20 augusti 2020

Augusti 2020

Vakin

Efter grundligt utredningsarbete beslutade kommunfullmäktige i juni att Nordmalings kommun skall samarbeta med Vakin fr.om. 1 jan 2021 för att säkerställa driften av vatten avlopp och i ett senare skede även avfall. VA-verksamheten ingår i ett så kallat taxekollektiv där de avgifter kunderna betalar skall täcka alla omkostnader. Kommunen äger idag alla VA-anläggningar och kommer fortsatt vara ägare när Nordmaling, Umeå och Vindelns kommun samarbetar i driftsfrågor för VA-lösningar.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Omställningen till den nya organisationen innebär att bolaget Nordva bildas som köper VA-anläggningarna av Nordmalings kommun till bokfört värde. Finansieringsmodellen är kostnadsneutral för Nordmalings kommun när Nordva skapar en plattform för samarbete med VAKIN. Anläggningsbolagen Umeva, Vinva, och Nordva ägs av respektive kommun och köper sedan tjänster av driftbolaget VAKIN.

Samarbetet sker med en grundlagd struktur där respektive anläggningsbolags verksamhet särredovisas. I praktiken innebär detta att bolagen inte blandar sina pengar utan att det är ordning med finanserna. Samarbetsformen skapar långsiktiga och effektiva lösningar för kommunernas drift av VA.

Omlastningsterminalen

Arbetet med att iordningställa omlastningsterminalen är pågående och följer projektplanen. Anläggningen är färdigställd vid årsskiftet och beräknas vara i bruk under våren 2021.

Terminalen blir ett transportnav för kommunens och regionens företag som förenar; landsvägstransporter, godstransporter på järnväg, samt sjöfart genom SCA:s hamn i Rundviks industriområde. Den strategiska placeringen möjliggör hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar som bidrar till den regionala utvecklingen.

I skrivande stund pågår förberedelser och arbete med fordonsvåg, mätutrustning för virkesmätning, samt terminalbyggnad vilken beräknas vara klar i februari 2021. Terminalen ägs av Nordmalings kommun och är en öppen terminal; som kan nyttjas av de som har behov av tjänsten. Det skiljer sig från industriägda terminaler vilka är ansluta till en särskild industri med ensamrätt. Terminalen i Rundvik är designad för att kunna utvecklas till en kombiterminal med fokus på omlastning & mottagning av skogsråvara och förädlade skogsprodukter, vilka transporteras till och från terminalen.

Avseende driften av terminalen kommer en upphandlingsprocess klarlägga vilken extern aktör som genomför aktiviteten. I praktiken innebär detta att kommunen äger anläggningen men hyr ut den enligt överenskommen tidsperiod till ett företag.

Coronaprocessen - Tillsammans kan vi bromsa smittan

Det råder allmän smittspridning i hela Västerbotten och för att vara lyckosam i coronasammanhang krävs noggrannhet, uthållighet och en liten smula tur. Nordmalings kommun och dess invånare har hittills hanterat pågående pandemi lyckosamt. Samtidigt känner vi till att det krävs så lite för att situationen skall försämras. Därför är det oroande att flera aktörer rapporterar om sämre efterlevnad av Fokhälsomyndighetens rekommendationer. Det personliga ansvaret är viktigt, särskilt när processen kommer pågå en längre tid.

Det råder idag besöksförbud på äldreboenden och det är avgörande att skydda de mest utsatta. Tar tillfället att tacka de som har jobbat under sommaren inom äldreomsorg och hemtjänst för att ni varit professionella och tålmodiga.

Det är viktigt att alla fortsätter att följa myndigheternas råd – Håll ut, håll avstånd och håll kontakten!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef