Artikeln publicerades 18 november 2020

November 2020

Skärpta allmänna råd i flera regioner

Kommunchefen har ordet är en text om syftar till att informera medborgarna om pågående processer, kommande aktiviteter samt omvärldsfaktorer av särskild betydelse för Nordmalings kommun. Covid-19 har varit ett regelbundet tema sedan mars månad och gällande prognoser klarlägger att ämnet är återkommande även fortsättningsvis.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Kommunikation är komplicerat och särskilt när innehållet har samma tema med olika perspektiv. Falsk informationsspridning om Covid-19 är ett återkommande problem på ett internationellt plan och Västerbottningar och Ångermanlänningar måste vara fortsatt källkritiska, oavsett vem som presenterar nyheterna.

I skrivande stund gäller skärpta allmänna råd i flera regioner, däribland Region Västerbotten. Det innebär ett ökat personligt ansvar för att minska smittspridningen. Ett betydelsefullt resonemang från smittskyddsenheten är att begränsa antalet smittbubblor vilket i praktiken innebär att du minskar antalet kontaktytor.

- Säkerställ att du håller avstånd till andra människor och är noga med din handhygien!

Lokalvården i Nordmalings kommun har ett viktigt uppdrag som bidrar till att minska smittspridningen. Intensifierad städning av utvalda tagytor (tryckknappar, ledstänger, dörrhandtag etc.) tillsammans med att säkerställa påfyllning av handsprit är några exempel på ändrade arbetsuppgifter. - Tack till lokalvården för ert goda och lösningsinriktade arbete!

Teknisk innovation är värde-skapande i rätt sammanhang

Landets större kommuner har under lång tid haft tillgång till spetskompetens och har kommit längre än de mindre kommunerna i sin digitala organisationsutveckling. Samtidigt är inte alla digitala lösningar i stora kommuner lämpliga för mindre organisationer. I Västerbotten sker digitala samarbeten mellan kommuner inom områden som kan skapa mervärden. Exempelvis är telefonväxel, larmtjänst, geografiskt informationssystem samt personal- och lönesystem samarbetsområden som Nordmalings kommun delar med närliggande kommuner.

Håll Nordmaling rent

Alla som genom Friluftsfrämjandet träffat Skogsmulle känner till att man skall vårda naturen. Skogsmulle gillar alla men är framförallt barnens och djurens vän. I Mulleskolan får deltagarna lära sig att inte skräpa ner och slänga avfall på avsedd plats. Dumpningen av skrotbilar och parkering av kasserade bilar i kommunen har blivit ett ökande problem och Nordmalings kommun undersöker flera alternativ för att förbättra situationen. Utifrån min synvinkel är det besvärande att, i en redan ansträngd budget, ta kostnader för åtgärder som inte kan anses vara självklara. Däremot är aktiviteterna nödvändiga för att säkerställa trivseln och attraktionskraften.

Kvalitets och utvecklingsarbeten

Nordmalings kommun har med stöd från SCB och 800 slumpvis utvalda kommunmedborgare genomfört en medborgarenkät som är en viktig del i kommunens systematiska kvalitetsarbete. Enkäten efterfrågar information om kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun. Den 21 december presenteras resultatet som är ett underlag för kommunens förbättringsarbete.

Nordmalings kommun har även genomfört en medarbetarenkät för att utveckla arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Enkäten behandlande bl.a. arbetsuppgifter, arbetsmiljö, ledarskap vid arbetsplatsen, kompetensutveckling och information vid arbetsplatsen.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef