Artikeln publicerades 21 mars 2021

Mars 2021

Det är närmast omöjligt att förbise det ämnesområde som påverkar kommunen mest, även om det vore önskvärt att få skriva om något annat. Covid-19, ett ord som för mig och de allra flesta var obekant för 13 månader sedan. Smittspridningen i Sverige ökade igen efter vecka 44 men är ojämnt fördelad mellan regionerna.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Covid-19

Västerbotten som initialt haft den lägsta smittspridningen i landet har på senare tid tillhört de som är värst drabbade. Även i Västerbotten är smittspridningen ojämnt fördelad och vissa kommuner har haft stora utmaningar.
I Nordmalings kommun har smittspridningen ökat den sista månaden vilket är bekymrande. Det främsta skälet till att vi måste skapa en förändring till det bättre är hälsorelaterat, men Covid-19 medför också med automatik familjekarantän som i sin tur ökar driftstörningarna i alla verksamheter.

Vägen till förbättring är noggrannhet och uthållighet i väntan på att alla blivit vaccinerade. Vaccinationsprocessens hastighet kan vi inte påverka utan det är något som vi får förhålla oss till. Rådande förutsättningar medför också några praktiska förändringar i Nordmalings kommun. Av förklarliga skäl kan inte Nordmalings marknad genomföras enligt tradition. Likaså är det inte möjligt för Nordmalings kommun att skapa ferietjänster för skolungdomar. Tråkiga men förutsägbara besked.

Flera av kommunens styrdokument ses över

I Nordmalings kommun sker utveckling inom flera områden och det är viktigt att styrdokumenten harmoniserar med varandra för att säkerställa fortgående flöden i arbetet. Vision 2031, Nordmaling är nära, med tillhörande strategiska mål ger oss svaren för hur Nordmalings kommun planerar att möta framtidens frågeställningar. Vision 2031 har redan antagits av kommunfullmäktige och förberedelsearbete pågår inför att fullmäktige i juni fastställer nya mål inför år 2022, och sannolikt även strategiska/övergripande mål för perioden 2022-2026. De strategiska målen är långsiktiga och skall bidra till att Vision 2031 kan förverkligas.

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument som bl.a. regleras i plan- och bygglagen. Översiktsplanen ses över inför varje mandatperiod och visar kommunens intentioner att använda av mark och vatten, för att skapa en god livsmiljö. Med aktuella styrdokument skapas en bild av hur kommunen kan utvecklas, vilket i sin tur ökar förutsägbarheten och attraktiviteten hos våra intressenter. Översiktsplanen betraktar också den fysiska miljön i ett större perspektiv för att säkerställa att helheten blir värdeskapande för Nordmalings kommun. Planen förenklar därmed arbetet för Nordmalings kommun och andra aktörer att senare investera i infrastruktur, nya bostäder och lokaler.

Notholmen

Notholmen är ett av kommunens utvecklingsområden. Området med tillhörande förtöjningsplats och småbåtshamn har potential att bli ett av kommunens mest attraktiva områden för boende och besökare. Förberedelsearbete pågår för att möjliggöra byggprocessen av ett flerbostadshus och planeringen utgår från att i framtiden vill allmänheten besöka strandområdet med tillhörande hamn oftare än vad de gör idag. En central utgångspunkt i det förberedande planarbetet är att Kajen skall bli en trevligare plats, med ökad tillgänglighet för alla.

Det går mot ljusare tider och tillsammans skall vi minska smittspridningen.
- Ta därför vara på ljuset och träffa dina vänner utomhus!

Hälsningar

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef