Artikeln publicerades 24 oktober 2021

Oktober 2021

SCB:s medborgarundersökning

Nordmalings kommun vill kvalitetssäkra arbetet och det är viktigt för oss att veta vad du tycker om vår kommun och vårt arbete. Vi söker feedback för att klarlägga våra styrkor och utvecklingsområden.

1000 invånare i åldern 18 år och äldre har slumpvis blivit utvalda att tycka till om kommunens verksamheter.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Vi är väldigt tacksamma om du som har fått enkäten tar dig tid att svara på den. Enkäten finns i pappersformat och på webben. Svarstiden är augusti-oktober månad och resultaten presenteras sedan i december. Svarsunderlaget används sedan i kommunens kvalitetsarbete.

Ekonomi och god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner tillämpa god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. God ekonomisk hushållning innebär att en kommun inte ska förbruka sina tillgångar för att täcka löpande behov. Vidare gäller också att varje generation måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen generation ska tvingas betala för det som tidigare generationer förbrukat. Sveriges kommuner och regioner beskriver att en god ekonomisk hushållning motsvarar ett överskott motsvarande två till tre procent av intäkterna från skatter och generella statsbidrag.

I budget 2021 har kommunfullmäktige fastställt att resultat ska uppgå till 9,7 Mkr för att motsvara ett resultatmål om 2,0 procent. För perioden jan-aug ökar skatteintäkter och generella statsbidrag med hela 11,2 Mkr jämfört med samma period föregående år. Vidare minskar verksamheternas nettokostnader med 8,6 Mkr, vilket också är glädjande.

Det finns också några moln på himlen eftersom det fortfarande finns verksamhetsområden med betydande budgetunderskott som är betungade för den framtida resultatutvecklingen.

Vad innebär detta i praktiska ordalag? Det går avsevärt ekonomiskt bättre för de allra flesta av landets 290 kommuner och 21 regioner. Det förklaras av de kraftiga ekonomiska stöd som erhålls från staten för att smörja den nationella ekonomin, från sviterna av Covid-19.

För Nordmalings kommun resulterar detta till ett prognosticerat överskott på årets resultat. Prognosen för årets resultat är 18,9 Mkr vilket är 9,2 Mkr högre än budgeterat resultat.

Prognosen är en kvalificerad ekonomisk bedömning och för den lilla kommunorganisationen kan avvikelser ske för perioden september-december.

Den ekonomiska prognosen för år 2022 är fortsatt positiv för landets kommuner och regioner men framställs som dystrare för 2023 och 2024. Kommuner eller regioner måste därför fortsätta arbetet med att ställa om verksamheterna för att förbli kostnadseffektiva. Under 2021 och sannolikt även 2022 kommer statliga bidrag skapa dämpande ekonomiska effekter för organisationer som är dysfunktionella, men 2023 finns inga förmildrande omständigheter. Nordmalings kommun realiserar därför tidigare beslutade besparingar och förbereder sig genom fortsatta justeringar och anpassningar i verksamheterna. Dessvärre går det inte att skjuta upp effektiviseringsarbetet för att 2021 är gynnsamt; utan processen är pågående för att undvika nya besparingar.

Vision 2031 Nordmaling är nära

Kommunens visionsarbete Vision 2031 Nordmaling är nära finns publicerat på kommunens hemsida. Vision 2031 beskriver Nord-
malings kommuns önskvärda läge 2031 och är en vägvisare för kommunens samhällsutveckling. Föreningar, företag, intresseorganisationer och kommunen kommer fortsatt att arbeta tillsammans för att visionen skall bli verklighet. Besök gärna kommunens hemsida för att ta del av underlagen.

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef