Artikeln publicerades 6 december 2021

December 2021

Julens traditioner är tillbaka

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som kommuner kan beställa för att mäta hur invånarna uppfattar samhällsservicen i kommunen. Med stöd av slumpvis urvalsmetod skickades frågeformulär till 1000 respondenter i Nordmalings kommun.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Undersökningen genomförs en gång per år och är en del i Nordmalings kommuns kvalitetsarbete för att utveckla organisationen. Resultaten presenteras i SCB:s statistikdatabas den 20 december och kommer fortsatt att analyseras inför kommande förbättringsarbeten.

– Stort tack till alla som svarat på undersökningen!

Covid-19 har inverkan på daglig drift och framtida utveckling

Alla invånare har varit tvungna att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens anvisningar och regler i närmare 20 månader. I skrivande stund befinner vi oss i ett gynnsamt hälsoläge utifrån ett pandemiperspektiv men det finns osäkerhetsfaktorer. Det kallare klimatet och kommande högtider medför att vi träffar fler inomhus vilket har inverkan på alla former av smittspridning. Nordmalings kommun har precis som många andra organisationer arbetat tålmodigt och aktivt för att Folkhälsomyndighetens råd skall verkställas. Aktuellt hälsoläge tillsammans med rådande anvisningar har resulterat till att korttidsfrånvaron ökat i flera verksamheter.

Det är naturligt att företag eller organisationer med ökad korttidsfrånvaro under en längre tidsperiod påverkas på olika sätt. Gemensamt för alla berörda är behovet att klarlägga aktuell lägesbild tillsammans med planeringsarbete som belyser hur man kan vara verksam under olika alternativa omständigheter.

Avslutningsvis fortsätter vi arbetet för att bekämpa coronapandemin utan att förstora eller förminska allvaret. Insikten att Covid-19 medför konsekvenser gör oss bättre förberedda inför framtida möjligheter.

Julens traditioner är tillbaka

Vi gläds åt att vi kan träffas såväl inomhus som utomhus till skillnad från julhelgen 2020. Julens traditioner är därmed tillbaka. Julen omnämns som en familjehögtid och är framförallt barnens högtid. Därtill finns mer omfattande traditioner och bakgrund som jag inte fördjupar i denna text.

Till julen hör julmarknad och första adventshelgen var det premiär för julmarknaden i Rundvik som ställde ut olika former av hantverk. Aktiviteten var mycket uppskattad och arrangörer var Folkets Hus i Rundvik, Centrumhuset Rundvik och ABF Nordmaling.

Den stora resdagen förefaller vara den 23 december och alla som måste ut på vägarna denna dag bör ta god tid på sig.

Sedan finns det jultraditioner som inte är lika trevliga. Bedrägeriförsöken tilltar enligt tradition i december vilket kräver ökad varsamhet.

– Prata gärna med varandra om betydelsen av att vara särskilt försiktig under julhelgen med att dela med sig av kontouppgifter eller information till företag och främmande personer!

Kommunfullmäktige i december

Kommunfullmäktige uppmärksammar den 13 december goda gärningar genom att utse; årets medarbetare, årets chef och årets arbetsgrupp. Vinnarna får pris för att möjliggöra fortsatt kompetensutveckling inom intresseväckande områden.

Flera medarbetare bör framhållas för sina goda gärningar, även om priset delas ut till några få. Nordmalings kommun har många driftiga kolleger som arbetar utanför strålkastarljusets sken och utan allas bidrag tänds inte lamporna. Det finns många stjärnor i Nordmaling och vi skall presentera några av dessa under 2022.

– God Jul och Gott Nytt År & stort tack för allas bidrag under 2021!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef