Artikeln publicerades 17 januari 2022

Januari 2022

Verksamhetsplan, IT och rally.

Verksamhetsplanen beslutades av kommunfullmäktige den 13 dec 2021. Planen illustrerar kommunens prioriterade områden och klarlägger hur man planerar att hantera kommunens budget för kalenderåret för att främja kvalitet och effektivitet.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 28 juni 2021 och har varit styrande för planens utformning. I verksamhetsplanen beskrivs bl.a. att Nordmalings kommun i samtliga verksamheter skall förbättra kvalitén genom att prioritera processerna; hållbarhet, jämställdhet och barnperspektivet.

Vidare beskrivs sju utvecklingsområden vilka är särskilt betydelsefulla för Nordmalings kommun 2022. Dessa områden innefattar; kommunens ekonomi, Vision 2031, attraktiv arbetsgivare, näringslivsklimat, digitalisering, samarbetspartner till andra organisationer och Agenda 2030.

Verksamhetsplanens grad av måluppfyllelse utvärderas vid flera tillfällen av kommunstyrelsen för att klarlägga att arbetet är ändamålsenligt och säkerställer måluppfyllnad enligt plan.

IT, digitalisering och datasäkerhet

Digitalisering beskriver verksamhetsutveckling med stöd av informationsteknik och är kommunens mest strategiska verktyg för att planera, genomföra, kvalitetssäkra och utveckla aktiviteter. Det är informationsteknik (IT) som med stöd av hårdvara och mjukvara skapat datorer, telefoner, internet, bredband, e-post etc. IT och digitalisering är en möjliggörare och kan i rätt former och sammansättning öka effektiviteten och kvalitén, förbättra tillgängligheten samt öka lärandet och förståelsen för komplexa sammanhang.

Informationssamhället har bidragit till utvecklande av verksamhetssystem som använder digitalisering vilket i sin tur ställer krav på att IT-miljön måste vara pålitlig och säker. Nordmalings kommun har precis som många andra kommuner och organisationer frekventa besökare som via digitala forum försöker skada våra system. Kalix kommun drabbades den 16 december av en sk. ransomware-attack som innebär att någon utifrån krypterar eller låser it-systemet, för att sedan genom utpressning begära en lösensumma för att informationen skall bli läsbar igen.

Säkerhetstänkandet inom IT-området är av dessa skäl mycket prioriterat och kommuner och regioner får stöd från SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att vidta rätt säkerhetsåtgärder. På det lokala planet är det viktigt att utbilda personalen för att skydda våra system och undgå trojaner med skadliga koder.

Rally Sweden 2022

Sveriges största årligen återkommande sportevenemang och landets största rallytävling sker i Umeå och närliggande kommuner den 24-27 februari. En av sträckorna är planerad i Nordmalings kommun och arrangören Rally Sweden efterfrågar stöd föreningar enligt tidigare föreningsinformation. Aktiviteten är återkommande och en möjlighet för organisationer och företag i Nordmalings kommun att öka sin försäljning i februari. Besökarna söker efter boende nära tävlingarna och det skapar en möjlighet för dem som kan hyra ut rum eller stuga. Besök gärna www.rallysweden.com för att ta del av mer information.

Nöjda kunder kommer tillbaka och utför vi tillsammans ett gott arbete kanske några av rallybesökarna återkommer redan till sommaren. Enligt utsago är även publiken återkommande och långa kundrelationer är bättre än korta kundmöten som oftast fokuserar till prisfrågan. Nordmalings kommun anstränger sig för att engagera så många Nordmalingsambassadörer som är möjligt, trots något osäkra förhållanden med restriktioner för att minska smittspridningen. Nordmalingsambassadörer tar hand om varandra och gästerna för att Rally Sweden 2022 skall bli den Rallyfest som den brukar vara.

- Avslutningsvis stort tack till er som på ideell basis säkerställer att det finns fina skid- och skoterspår i vår kommun!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef