Artikeln publicerades 18 februari 2022

Februari 2022

En positiv ekonomisk utveckling i Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Nordmalings kommun har under de senaste åren haft en ansträngd ekonomisk situation. Eftersom verksamhetens nettokostnader ökat i högre grad än skatteintäkter och generella statsbidrag, medförde det att de faktiska resultaten inte nått upp till budgeterade värden.

Denna händelseutveckling medförde att Nordmalings kommun påbörjade ett intensivt arbete för att identifiera organisationsstrukturer och arbetsprocesser som var möjliga att optimera; för att öka effektiviteten och/eller kvalitén.

Den årliga sammanställningen visar att det ekonomiska resultatet för 2021 faktiskt är bättre än det budgeterade med 9,7 milj kr. Det ekonomiska resultatet för 2021 är hela 21,8 milj kr, vilket är 12,1 milj kr bättre än budget och Nordmalings kommun gläds åt att ha överträffat sin ekonomiska målsättning. Samtidigt konstateras att kommunerna erhållit statliga stödåtgärder för att minska effekterna av Covid-19 och tillsammans med genomförd fastighetsförsäljning resulterar detta till att det ekonomiska resultatet är ”dopat”, till följd av extraordinära händelser.

Den fortsatta analysen visar att när extraordinära händelser lyfts åt sidan från ordinarie ekonomisk redovisning finns behov av att fortsätta utvecklingsarbetet för att stärka ekonomin.

Som läsare kanske du tycker att det är en pessimistkonsult som skrivit denna text men så är inte fallet. Tvärtom är jag mycket nöjd över att medarbetarna tillsammans lyckats uppnå hög grad av måluppfyllelse och minskat sina kostnader under försvårande förutsättningar. Analysen klarlägger därmed att det även fortsättningsvis lite kvar att slipa på och det arbetet fortsätter under 2022.

Insikter och lärdomar från pandemin

Folkhälsomyndigheten presenterade att pandemin fr.o.m. den 9 februari gått in i en ny fas och har begärt att den inte längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

Kommunerna ansvarar för samhällsviktiga funktioner i flera olika verksamhetsområden och måste därför fortlöpande vidta försiktighetsåtgärder som anpassas till rådande förutsättningar.

Delar av organisationerna har under denna 24 månader långa Covid-period varit förhållandevis opåverkade, andra delar har under perioder eller över tid varit arbetstyngda. Några enheter och medarbetare har under perioden fått slita hårt vilket inte är bra utav flera anledningar.

Utifrån tidigare internationella erfarenheter är det sedvanligt att enheter som varaktigt arbetar under hög arbetsbelastning ges möjlighet till vila och återuppbyggnad med stöd av ett rotationssystem för att säkerställa uthållighet över tid. När 21 regioner och 290 kommuner utsätts för samma aktivitet under samma tidsperiod blir detta arbetssätt närmast en omöjlighet. De flesta organisatoriska enheter har därför tvingats till anpassningar vilka syftat till att skapa bästa möjliga effekt utifrån givna förutsättningar.

Vad detta innebär i ett framtida perspektiv är mycket svårt att tydliggöra men en kvalificerad gissning är att det tar ytterligare 24 månader för organisationerna att återhämta sig tillfullo och utföra alla aktiviteter som planerades före pandemin. För några organisationer kan tiden vara kortare såväl som längre. Samtidigt har vi lärt oss mycket under pandemin som enheterna kan få stor nytta av inför fortsatta arbeten.

290 kommuner och 21 regioner måste fortsättningsvis agera utifrån sina förutsättningar. Stora krav kommer framöver att ställas på ledningarna och medarbetarna för att de tillsammans skall finna de framtida vägarna.

– Ett framgångsrecept inför fortsatt hälsosam organisationsutveckling innefattar att:

  • ta fram kompassen och tydliggöra aktuella uppdrag
  • skapa en lägesbild
  • genomföra en omvärldsanalys


Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef