Artikeln publicerades 14 mars 2022

Mars 2022

Kommunchefen har ordet är vanligtvis en kort text. Denna gång är materialet längre med anledning av att de förändrade förutsättningarna i vår omvärld kommer att påverka oss på ett eller flera sätt, vilket jag översiktligt beskriver nedan.

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

Ulf Månsson, kommunchef Nordmalings kommun

För att förstå Ukrainas situation måste vi repetera vad som hänt

Texten inleds med en historisk tillbakablick som förklarar bakomliggande faktorer till nuvarande omvärldssituation med en illustration av politiska förutsättningar i Sovjetunionen under 1990-talet.

Därefter omnämns Putins tillträde som president i Ryssland och ett förändrat utrikespolitiskt synsätt som bl.a. innefattar Tjetjenien, Georgien, Syrien, Ukraina EU och Nato.

Avslutningsvis beskrivs hur Nordmalings kommun arbetar tillsammans med andra kommuner och organisationer på ett nationellt, regionalt och lokalt plan; följt av några matematiska exempel och behoven av anpassade arbetssätt.

Sist omnämns något positivt nämligen genomförandet av Rally Sweden 2022.

Det börjar med Glasnost och Perestrojka och Tjetjenien invaderas

Michail Gorbatjov var Sovjetunionens ledare 1985–1991 och han tillämpade begreppen Glasnost och Perestrojka (Glasnost avser öppenhet och demokratisering och Perestrojka behandlar ombyggnation av ekonomi och politik till en marknadsekonomi).

Det praktiska användandet av begreppen anses vara starkt bidragande till kommunismens fall i Sovjetunionen och flera stater förklarar sig plötsligt självständiga mot Gorbatjovs vilja. Interna utmaningar med politiska motsättningar och ekonomiska svårigheter bidrar till Sovjetunionens sönderdelning. Detta resulterar i att Kalla kriget tar slut och Östblocket senare upplöses. I december 1991 genomförs en statskupp och Boris Jelstin ersätter Gorbatjov. Jelstin utnämner 15 självständiga stater i det forna Sovjetunionens västra och sydvästra områden och bildar landet Ryssland. Boris Jelstin fortsätter därefter arbetet med att införa marknadsekonomi och hans mandatperiod är en fortsatt stökig period i landets historia. Tjetjenien tillhör inte de 15 omnämnda självständiga staterna men tar saken i egna händer och förklarar sig också självständiga. År 1994 har Ryssland fått tillräcklig ordning på sina interna problem och invaderar Tjetjenien med föreställningen att landet skulle kapitulera snabbt. Det blev inte som planerat och först 2009 meddelar Ryssland att aktiviteten är avslutad. Under den pågående konflikten i Tjetjenien efterträddes Boris Jeltsin den 7 maj 2000 av Vladimir Putin som Rysslands president. När NATO år 2008 meddelar att Georgien och Ukraina har möjlighet att bli medlemmar i alliansen precis som sju länder från det tidigare Sovjetunionen blivit redan 2004 börjar den ryska björnen att morra.

Kriget i Georgien skickar varningar till NATO

Kriget i Georgien år 2008 var ett krig som inleddes med att 20% av landområdet i Georgien ville vara självständigt. Ryssland förstärkte tidigt sin militära närvaro och spänningen trappades upp. Ett fullskaligt krig utbröt sedan mellan Georgien och utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien. Ryssland känner sig manade att stödja utbrytarrepublikerna och intensiva strider uppstår när Ryssland invaderar delar av Georgien. Ett vapenstillestånd upprättades med stöd av EU efter en vecka vilket innebar att parterna skulle lägga ner sina vapen och att Ryssland skulle lämna området. Det var ett bräckligt fredsavtal som inte följdes och Ryssland har inte lämnat de aktuella områdena än.

Vem som startade kriget tvistas det om fortfarande. Georgierna menar att ryska provokationer fick dem att inleda striderna medan Ryssland är av en helt annan uppfattning och framställer att det var en ”humanitär aktion” för att skydda sydosseternas säkerhet. Georgien har inte fått tillbaka sina landområden och förlorade därmed en femtedel av sin landyta. I sammanhanget av krig i Georgien förklarar Ryssland att de stärker sin relation med Syrien; eftersom de menar att israeliska vapen förekommit i Georgien.

Ukraina hamnar i Rysslands blickfång och Krimhalvön annekteras

Hösten 2013 hamnade Ukraina i dragkamp mellan EU och Ryssland, som båda ville knyta landet närmare sig. I Ukraina protesterar befolkningen mot den sittande presidenten som anklagas för korruption och den västvänliga politiska oppositionen tar över makten 2014 efter tre månader av demonstrationer. Samma natt iscensattes ett politiskt uppror vid Krimhalvön i Ukraina med stöd från Ryssland och parlamentet i Krim förklarade sig senare självständigt. Strax före hade ryska militärövningar genomförts i närområdet som bidrog till en lokal militär styrkebalans till Rysslands fördel. Maskerade män utan nationalitetsbeteckning tar plötsligt bit för bit av Krimhalvön. Striderna vid miljonstaden Donetsk i östra Ukraina intensifieras och 70000 invånare lämnar staden. Likheterna i tillvägagångssättet är tydliga avseende Rysslands uppträdande vid Krimhalvön i Ukraina och vid Sydossetien i Georgien. Ett välregisserat schackspel innehållande aktiviteter med aktivt stöd från Ryssland eller att Ryssland själva genomför åtgärderna med egen personal som inte bär rysk uniform. Efter att Ryssland annekterat Krimhalön 2014 har länderna Ukraina och Ryssland haft en öppen konflikt.

Ryssland deltar i kriget i Syrien 2015 och invaderar den 24 feb 2022 Ukraina

Demonstrationer i Syrien vid den arabiska våren 2011 krävde inledningsvis en ökad demokratisering, respekt för mänskliga rättigheter och stopp för korruption. Protesterna slogs ned och demonstranterna fick inget gehör för president Assads avgång. Inflödet av pengar och vapen gör att religiösa och etniska uppfattningar präglar konflikten istället för tidigare ideal. Kriget eskalerar och 2014 var hälften av befolkningen på flykt. 2015 blir Ryssland en aktiv part i konflikten som inledningsvis genom flyganfall engagerarar sig i det syriska inbördeskriget till regeringen och president Assads fördel. Vapenvila sluts i Syrien år 2020 och Ryssland, Turkiet och Iran har stridit på samma sida för att stödja regeringens styrkor. Inbördeskriget resulterade till stort mänskligt lidande och stora delar av befolkningen blev flyktingar inom Syrien eller utanför Syrien. Cirka en miljon flyktingar flydde till EU-länder och några av dessa kom till Sverige.

Den tidigare skådespelaren Volodymyr Zelenskyj valdes i april 2019 till president i Ukraina och han uppmanande omvärlden att stödja Ukraina till att bli medlem i Nato och EU. Under våren 2021 förbereder Ryssland militärövningar i anslutning till Ukrainas gräns och i december överlämnas en lista med 17 avtalspunkter till Nato och USA. Ryssland hotar även att invadera Ukraina om man inte får gehör för avtalsförslaget. I östra Ukraina finns utbrytarrepublikerna Luhansk och Donetsk. De får stöd av Ryssland som utropar dem till självständiga stater den 21 februari vilket enligt Putin legitimerar Ryssland att gruppera ”fredsbevarande styrkor” i området. Tillvägagångsättet är närmast identiskt med invasionen av Tjetjenien, Georgien och Krimhalvön. Tidigt på morgonen den 24 februari invaderar Ryssland Ukraina från flera håll. Putin varnar andra länder att lägga sig i konflikten och Ukrainas befolkning står inför en osäker framtid.

Flyktingar från Ukraina

Hittills har cirka 2,3 miljoner människor flytt från Ukraina och enligt massflyktsdirektivet som aktiverats av EU skall länderna solidariskt hjälpa de nödställda krigsflyktingarna från Ukraina.
Sveriges befolkning utgör ca 2,3% av EU:s totala antal invånare och Nordmalings kommuns invånare utgör ca 0,7 promille av Sveriges befolkning. Ett teoretiskt räkneexempel som förutsätter att alla hjälps åt klarlägger att 1 miljon krigsflyktingar i EU medför att Sverige tar hand om 23 300 personer. För Nordmalings kommun medför detta ansvar för omhändertagande av 16 Ukrainska flyktingar.

Kommunens organisation och samarbete med andra myndigheter i flyktingfrågor

Migrationsverket leder arbetet med mottagande av flyktingar från Ukraina. Migrationsverket har även stöd av Länsstyrelsen i respektive län som ansvarar för implementeringen av nationella direktiv.
Länsstyrelserna träffar regioner (tidigare landsting) kommuner och andra statliga myndigheter vilka är berörda av flyktingfrågor för att koordinera aktiviteterna.
Nordmalings kommun är en aktiv samarbetsparter för att länet skall ges möjlighet att maximera nyttan till ankommande flyktingar.

I Nordmaling samverkar Nordmalings kommun med berörda organisationer för att säkerställa funktion, kvalitet och uthållighet. Det finns goda erfarenheter från hanteringen av flyktingar från Syrien 2015 som kommunen planerar att arbeta vidare med. I samråd med berörda organisationer har Nordmalings kommun angett till Länsstyrelsen Västerbotten att kommunen i ett inledande skede är beredd att ta emot 66 flyktingar.

Vad innebär detta för Nordmalings kommun?

Att prognostisera antalet flyktingar till Sverige är svårt och Migrationsverket tillämpar scenarioplanering. Lika svårt är det att förutse omfattningen av Rysslands invasion i Ukraina. Kriget kan upphöra inom kort eller fortsätta under en lång tid. Oavsett vilket är det inget som vi kan påverka utan kommunens fortsatta uppdrag är att säkerställa funktionalitet under nya och varierande förutsättningar. Uttrycket "laga efter läge" innebär att man anpassar sig efter rådande omständigheter och formuleringen kommer vara ytterst användbar den kommande tiden.

De förändrade förutsättningarna medför nya prioriteringsordningar och ändrande prioriteringar för att säkerställa funktionalitet över en lång tid. Senare arbeten kommer klarlägga vad detta innebär i praktiken men den övergripande strävan är ”business as usual”.

Om jag vill hjälpa till, hur gör jag då?

Nordmalings kommun kommer fortlöpande kommunicera via hemsidan och Facebook angående eventuella behov av personal eller utrustning. Vidare kommer kommunikationskanalerna användas för att informera allmänheten om aktuella frågeställningar. I skrivande stund finns inte behov av medhjälpare men förutsättningarna kan förändras snabbt. Det finns goda erfarenheter av samarbeten med föreningar och enskilda personer vid föregående flyktingkris år 2015.

Nya tider och förändrade förutsättningar i Sverige till följd av Rysslands invasion av Ukraina

I spåren av kriget i Ukraina ändras förutsättningarna för många med rekordhöga drivmedelspriser och höga elpriser. Uppdraget för kommuner och regioner att bedriva samhällsutveckling med reflekterande arbetssätt som möjliggör skyndsam hantering kvarstår, trots nya omständigheter. Nordmalings kommun avser att inom kort informera kommunens invånare om innebörden av hemberedskap som förklarar hur man kan klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Det är inte särskilt svårt och ökar tryggheten när man är förberedd och vet att man kan klara sig själv.

I samband med osäkra förutsättningar är det av betydelse att vara särskilt vaksam med informationshanteringen. Missinformation innebär att man hanterar och sprider felaktig information utan att reflektera över rimligheten eller att faktagranska innehållet. Desinformation innebär att någon avsiktligt sprider felaktig information för att skapa vinning för någon part. Desinformation är sedan lång tid en klassisk del i rysk krigsföring.

Behöver jag vara orolig för Sveriges inblandning i konflikten mellan Ryssland och Ukraina?

- Nej, enligt den fortlöpande säkerhetspolitiska analys som Försvarsmakten genomför finns det ingen anledning till oro.

Rally Sweden 2022 gästande Nordmalings kommun

Avslutningsvis får vi möjlighet att omnämna något positivt och roligt! Vilken rallyfest som skapades när Rally Sweden för första gången genomförde tävlingar i Västerbotten den 24-27 februari. Det var perfekta väderförhållanden för vinterrally denna helg och föreningarna tillsammans med Nordmalings kommun bidrog till att säkerställa genomförandet av en deltävling i anslutning till Långed. Utanför kommunhuset genomfördes flera Rallyevent med bl.a. utomhusbio, sändning av Rally Swedens tävling, försäljning av fika, trolleri med Magic Peppe mm. Nordmalings Camping kom till användning och välkomnade våra Rallygäster.

Stort tack till alla föreningar och privatpersoner som gjorde Rally Sweden 2022 till en Rallyfest.
Tar även tillfället att tacka alla kommunanställda som engagerat sig till det yttersta för att säkerställa att förutsättningarna fanns för att det skulle bli en succé.
- Inför nästa år vet vi hur Rallyeventet fungerar och vad som krävs för att våra intressenter skall komma tillbaka!

Ulf Månssons signatur

Ulf Månsson, Kommunchef