POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande

POSOM-gruppen kan samlas vid kris eller t.ex. en större olycka.

Det är larmcentralen som kallar in POSOM.

Nordmalings kommun har en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och störningar och katastroflägen. En del i denna beredskap är POSOM, Psykiskt och socialt omhändertagande.

POSOM Ledningsgrupp upprätthåller en organisation för krisstödet som ska fungera vid större händelser av allvarligare art. Krisstödet består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

Ledningsgruppens ledamöter representerar räddningstjänst, hälsocentral, svenska kyrkan samt kommunens verksamhetsområden barn- och utbildning, omsorgs och fritidsgård. Ledamöterna inkallas av larmcentralen (KAC) och kvitterar via larmsystemet om de är tillgängliga för att utföra krisstöd i den aktuella händelsen.

Stödgruppens personer utses från de verksamheter som ingår i POSOM ledningsgrupp. Ledningsgruppen beslutar om det finns behov av utökat krisstöd och kontaktar personer från stödgruppen.

Vid större olyckor/händelser upprättas ett krisinformationscenter- och kriscenter.