Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom fyra månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen, när boets tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och inte har fast egendom.

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska göras får tillgångarna i boet uppgå till max 5000 kronor sedan följande kostnader dragits:

 • Begravning och gravsten
 • Kostnad för att ta hand om och utrymma bostaden
 • Hyra för en uppsägningsmånad
 • Kostnader i samband med vård under sjukdom
 • Avdrag för andra skulder får inte göras.

Efterlämnar den avlidne fast egendom eller tomträtt måste en bouppteckning göras. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär en bouppteckning.

Viktigt att tänka på

Om skulderna i boet överstiger tillgångarna är begravningskostnaderna prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter.

Finns autogiro ska dessa stoppas. Säg upp ev prenumerationer och mobilabonnemang.

Kontakta dödsboets fordringsägare om att personen är avliden och be dem vänta med ev betalning av fordringarna tills dödsboet är utredd för dödsboanmälan eller alternativt bouppteckning.

Vad innehåller en dödsboanmälan?

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Tillgångarna ska värderas och skulderna anges till sina belopp. Var den avlidne gift ska efterlevande makens tillgångar och skulder redovisas på motsvarande sätt, men för sig.

Dödsboanmälan kan bara göras av kommunstyrelsen.

Vill du få möjlighet till dödsboanmälan utredd?
Du, som bouppgivare, ska känna till de faktiska förhållandena i dödsboet. Tillgångar och skulder ska vara kända till sina belopp. Meddela övriga dödsbodelägare att en dödsboanmälan görs.

För att göra en dödsboanmälan behöver kommunstyrelsen följande uppgifter:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning (från Skatteverket)
 • Kopia av faktura för begravning och gravsten samt hyresavi och eventuell vårdkostnad
 • Kontoutdrag från banker som visar saldot på dödsdagens datum och inbetalningar därefter,
 • t ex pension eller lön
 • Saldobesked om tillgodohavanden på förmåns- och betalkort (MedMera, ICA, OKQ8 m.fl.)
 • Bouppteckningsintyg från försäkringsbolag om försäkring utfallit till dödsboet
 • Uppgift om överskjutande skatt
 • Deklaration med specifikation
 • Ekonomiskt stöd för begravningskostnader

Räcker inte boets tillgångar till begravningskostnaderna finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd till dessa. Ta alltid kontakt med individ- och familjeomsorgen innan begravningen beställs, för att få upplysning om vilka regler som gäller.

Kontaktperson: Carina Johansson Länk till annan webbplats.