Så går en utredning till

Syftet med en utredning är att hämta in uppgifter om barnets eller ungdomens behov och hur dessa blir tillgodosedda. Vi arbetar utifrån barnets behov i centrum, BBIC. Utredningen ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn.

För att få en så bra bild som möjligt kontaktas ofta andra i barnets omgivning, såsom barnavårdscentral, förskola och skola. Utredningen ska, om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid, slutföras inom fyra månader. En arbetsplan upprättas tillsammans med föräldrarna där det beskrivs på vilket sätt utredningen ska göras, vilka som ska kontaktas, vilka frågor som ska besvaras samt inom vilken tidsram utredningen ska avslutas.

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning utifrån det insamlade materialet, som ligger till grund för om barnet och föräldrarna ska erbjudas stöd. Barnets bästa ska alltid stå i centrum när man gör bedömningen om vilka stödinsatser som kan behövas.

Barnets vårdnadshavare och barnet självt (om det fyllt 15 år) har rätt att ta del av utredningen.

Sekretess

Sekretess inom socialtjänsten innebär att det du säger till en socialsekreterare inte får spridas vidare till någon som inte har med den aktuella utredningen att göra. Socialtjänsten får ta behövliga kontakter som behövs för utredningen.

Kontaktperson: Harry Lönnebacke