Olika myndigheters ansvar för personer med uppehållstillstånd

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Migrationsverket

Migrationsverket matchar och anvisar nyanlända som omfattas av bosättningslagen till kommunerna. Det vill säga kvotflyktingar som har uppehållstillstånd innan inresa till Sverige samt de asylsökande som har fått uppehållstillstånd, som vid tidpunkten för uppehållstillståndet bodde på verkets tillfälliga bostäder och som behöver hjälp med bosättning.

Migrationsverket beslutar och betalar ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader de har för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Länsstyrelsen

 • Länsstyrelsen ska verka för att det finns kapacitet och beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt verka för regional samverkan i sammanhanget. Länsstyrelserna ska främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända samt följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på både regional och kommunal nivå. Det kan exempelvis handla om insatser som samhällsorientering, språkundervisning och att stärka civilsamhällets roll. Fördelningen av anvisningar mellan kommuner inom länen (kommuntalen) tas fram och beslutas av länsstyrelserna varje år.
 • Beslutar om kommuntal (hur många nyanlända varje kommun i länet ska ta emot på anvisning per år) baserat på det länstal som regeringen varje år beslutar om. Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:
  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen

Arbetsförmedlingen

 • Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället.
 • Arbetsförmedlingen ansvarar för att de nyanlända får tillgång till etableringsprogrammet samt att en handlingsplan upprättas för den nyanlände.

Kommunen

 • Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Kommunen tar även emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.
 • Kommunerna ansvarar för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. De personer som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har också rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Försäkringskassan

 • Försäkringskassan beslutar och betalar ut etableringsersättning förutsatt att den nyanlände är inskriven hos Arbetsförmedlingen och ingår i etableringsprogrammet.
 • Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Region Västerbotten

 • Regionerna tillhandahåller hälso- och sjukvård.
 • Regionerna erbjuder också hälsoundersökningar för nyanlända.

Regeringen

 • Regeringen beslutar hur många nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner inom ramen för bosättningslagen samt fördelningen per län (länstal).

Läs mer på Migrationsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.