Riksfärdtjänst

Tillstånd att resa med riksfärdtjänst kan ges till personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänst är en transportform för de personer som har så stort funktionshinder att den aktuella resan inte kan göras med allmänna kommunikationer utan kostnader utöver normala reskostnader eller inte kan göras utan ledsagare. Funktionshindrets svårighetsgrad avgör vilket färdmedel som får användas. Utgångspunkten vid prövning skall alltid vara allmänna kommunikationer. Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst avser resor mellan kommuner och innebär att kommunen lämnar ersättning för merkostnader som funktionshindret medför. Avsaknad av allmänna kommunikationer är ingen grund för att bevilja tillstånd till riksfärdtjänst.

Vilka kan få riksfärdtjänst?

Tillstånd att åka med riksfärdtjänst ges under förutsättning att:

  • Sökande är folkbokförd i kommunen
  • Resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala resekostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
  • Ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon anna enskild angelägenhet av fritidskaraktär.
  • Resan inte ersätts av annan, tex en förening eller organisation.
  • Resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst genom att använda e-tjänsten nedan. Du kan även beställa den hos handläggare på telefonnummer 0930-140 40. Den som söker måste vara folkbokförd i Nordmalings kommun.

Till e-tjänst för riksfärdtjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan bör lämnas senast tre (3) veckor före avresedag, inför storhelger gärna tidigare. Den sökande ska vara folkbokförd i Nordmalings kommun. Du som beviljas riksfärdtjänsttillstånd har rätt till resor i den omfattning, med den typen av fordon och med den service som framgår av beslutet. Tillstånd för riksfärdtjänst ges som regel för enstaka resa.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När du skickar din ansökan kommer den till Nordmalings kommuns färdtjänsthandläggare som sedan beslutar om du får riksfärdtjänst eller inte. Du kommer sedan att få meddelande om beslutet.

Färdsätt

Resa med riksfärdtjänst kan ske med kollektiva färdmedel som buss eller tåg med eller utan en ledsagare eller med taxi eller specialfordon.
Sökandens funktionshinder avgör vilket färdmedel som får användas och resan beviljas med billigaste färdsätt som den sökande kan nyttja utifrån sitt funktionshinder.

Ett tillstånd att resa med taxi eller specialfordon kan inte ges på grund av svårigheter att anskaffa ledsagare, att allmänna kommunikationer saknas eller av annan anledning som inte har att göra med resenärens funktionsnedsättning.

Ledsagare

Om du som söker tillstånd till riksfärdtjänst behöver hjälp under resan kan han/hon efter ansökan få tillstånd till ledsagare. Detta innebär att kommunen betalar ledsagarens resekostnad. Behov av hjälp enbart på resmålet berättigar inte till ledsagare vid färdtjänstresa. Det åligger den sökande själv att ordna ledsagare. Avsaknad av ledsagare ger inte rätt till ett dyrare resesätt än vad den tillståndsberättigade klarar med ledsagarens hjälp.

Medresenär

En medresenär får medfölja, under förutsättning att plats finns, när resan är beviljad med bil eller specialfordon.
Medresenären betalar en avgift som är lika stor som egenavgiften för den färdtjänstberättigade.

Avgift

Egenavgiften är fastställd av regeringen oavsett färdmedel och grundar sig på avstånd. Vid resa med specialfordon och taxi betalas egenavgiften direkt till chauffören.

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns egenavgiften på riksfärdtjänstens hemsida.

Informationsmaterial

Vad är riksfärdtjänst? - information kan du ta del av här. Pdf, 650.2 kB, öppnas i nytt fönster.