Vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten är den verksamhet inom socialtjänsten som handlägger olika familjerättsliga ärenden. Föräldrar kan vända sig till familjerätten om de vid skilsmässa eller separation inte kommer överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Vårdnad, boende och umgänge
När föräldrar beslutar sig för att gå åt skilda håll kommer de inte alltid överens om hur de ska göra med barnen. Om de inte själva kan lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge kan föräldrarna behöva hjälp från en neutral, sakkunnig part.

Familjerätten utreder, på uppdrag av tingsrätten, frågor om vårdnad, boende och umgänge. Utredningen ska belysa barnets behov och ger ofta förslag på hur de bäst kan tillgodoses.

Samarbetssamtal
Genom samarbetssamtal kan föräldrar få hjälp att komma fram till en gemensam syn på frågor kring vårdnad, boende och umgänge. Samtalen bygger på att föräldrarna kan lyssna på varandra och har en vilja att se barnets behov och önskemål. Initiativet till samarbetssamtal kan komma från föräldrarna själva eller från tingsrätten.

Avtal
Föräldrar som är överens och vill upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge kan vända sig till familjerätten. Om uppgörelsen bedöms vara bra för barnet godkänns avtalet. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom. Frågan behöver inte avgöras i domstol.

Kontakta socialsekreterare
För att få stöd genom samarbetssamtal kontakta socialsekreterare på familjerätten måndag-fredag 08 00-16 00 på telefonnummer 0930-140 00 vx.

Kontaktperson: Harry Lönnbacke