Starta livsmedelsföretag

Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos Kommunstyrelsen. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. En administrativ avgift motsvarande en timmes handläggning kommer att tas ut.
Miljö- och hälsoskyddsenheten gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg.

Startar du upp en verksamhet utan att ha meddelat miljökontoret bryter du mot livsmedelslagstiftningen, vilket i sin tur kan leda till förbud mot verksamheten samt åtal. Därför är det viktigt att även tänka på att anmäla alla förändringar i verksamheten till kommunen, som till exempel ombyggnationer och byte av sortiment.

När du startat

När verksamheten kommit igång gör miljö- och hälsoskyddsenheten kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör enheten regelbundna återkommande kontroller av verksamheten.

Ett beslut om årlig kontrollavgift som livsmedelsföretagaren ska betala fattas av Kommunstyrelsen. Den årliga avgiften beräknas på den riskklassning som livsmedelsverksamheten fått i beslut, som i sin tur klassas utefter de moduler som finns på Livsmedelsverkets hemsida. Hänsyn tas till bland annat storlek på verksamhet, tidstillägg för märkning och presentation samt de uppgifter som ingår i verksamheten (till exempel tillagning av rått kött och nedkylning). De antal timmar som beräknas utifrån riskklassningen multipliceras sedan med nuvarande timavgift för att få fram ett underlag till årlig avgift.

Kommunstyrelsen kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår. Ett extra offentligt kontrollbesök kan vara aktuellt i vissa fall för att påvisa att åtgärder som förelagts om vid en tidigare avvikelse har vidtagits. Vid dessa besök gäller timavgift.

Avgifter

Avgifter för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdena

Livsmedel: 996 kr/timme
Extra offentlig kontroll: 846 kr/timme

Mer information:
På Livsmedelsverkets hemsida kan du få mer information om vad du behöver tänka på när du ska starta ett livsmedelsföretag.