Ansökan om serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Det finns flera olika typer av tillstånd. Vilket du behöver beror på var och under hur lång period du vill servera alkohol och också på hur din verksamhet ser ut.
I Nordmalings kommun är det kommunens alkoholhandläggare på miljökontoret som hanterar dessa ansökningar.

Hur ansöker jag?

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök via blankett

Vill du istället ansöka via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:
Skickas till: Bygg- och miljökontoret, Nordmalings kommun , 914 81 Nordmaling
Besöksadress: Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling

Kvitto på betald ansökningsavgift

För att tillståndsenheten ska behandla din ansökan måste du betala en ansökningsavgift. Avgiften ska du betala in på bankgiro 763-2086. Kvittot på betalningen ska du skicka in tillsammans med din ansökan. Därefter gör handläggaren en översyn av din ansökan, för att se att samtliga handlingar finns bifogade.

Kunskapsprov

Du måste göra ett kunskapsprov för att visa att du har goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Det finns vissa undantagsregler för att skriva provet.

Det är alltid miljökontoret som avgör om den sökande ska genomföra provet eller om något undantag är tillämpligt. Provtillfällen erbjuds endast till den som söker serveringstillstånd. Provet bokas därför in först när ansökan är inlämnad. Kontakta miljökontoret för att boka en tid för kunskapsprov.

Ska du göra provet för stadigvarande servering till allmänheten innehåller provet även frågor om catering. Det beror på att ett serveringsställe som har permanent servering till allmänheten kan anmäla cateringverksamhet.

Hur går kunskapsprovet till?

Du börjar med att anmäla dig till provet hos din handläggare på tillståndsenheten.

 1. Betala in avgiften på bankgiro 763-2086
 2. Skicka kvittot på inbetalningen till din handläggare som bokar en provtid åt dig.

Om du redan har ett gällande serveringstillstånd avgör tillståndsenheten om du behöver göra ett nytt prov.

Vilka handlingar behöver jag?

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilket tillstånd du söker för. Du kan söka stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande till sluten grupp, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Du måste i dina handlingar redovisa bland annat ägarförhållanden i bolaget, kassaregister, registreringsbevis (Skatteverket), resultat/balansrapport, protokoll från bolagsstämma, budget för första året, en finansieringsplan, köpeavtal, hyreskontrakt/disponeringsavtal för uteservering, verksamhetsbeskrivning, registrerad livsmedelsverksamhet, fullgod meny (där förädling av råvaror ingående i maträtterna skall kunna presenteras) samt ritning över lokal och markerad serveringsyta. Du skall även kunna visa för tillsynsmyndigheten hur du exempelvis kunnat spara ihop till de egna medlen, alternativt visa upp kvittens för insättning av aktier till företaget. Myndigheten skall kunna följa flödet av pengar in och ut ur verksamheten.

Meny

Till din ansökan ska du skicka med en meny som visar vilka rätter restaurangen ska erbjuda. För att få tillstånd att servera alkohol krävs ett varierat utbud av mat och att den är lagad på plats i restaurangens kök. På menyn ska det finnas förrätter, huvudrätter och desserter. Du behöver även skicka in en beskrivning på hur du tillagar eller tillreder maten från råvaror i restaurangens kök.

Om restaurangen ska ha en enklare meny efter klockan 23 ska även den skickas med i din ansökan.

För servering till slutna sällskap är kravet på vad menyn måste omfatta något lägre. Det betyder att det är tillåtet att servera färdiga rätter som värmts upp i restaurangens kök. Restaurangen måste dock erbjuda mat under hela serveringstiden.

Ansökningsprocess

När din ansökan har inkommit gör alkoholhandläggaren en prövning av lämplighet utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Handläggaren påbörjar inte prövningen förrän ansökan anses komplett, dvs när samtliga efterfrågade handlingar har inkommit till myndigheten (när ansökan är komplett påbörjas även handläggningstiden). En del av prövningen innebär även att handläggaren skall göra en bedömning av vilka personer som kan vara av betydande inflytande, samt om det finns några övriga ekonomiska intressenter i frågan. En PBI (person med betydande inflytande) prövas mot både Skatteverket och Polismyndigheten. Ekonomiska intressenter prövas enbart mot Skatteverket. Handläggaren skickar även ut remisser till andra myndigheter, där synpunkter på din ansökan tas in från bland annat Polismyndigheten, Kronofogden, Skatteverket och Räddningstjänsten.
När ditt ärende är färdigutrett och alla handlingar har kommit in till oss kommuniceras eventuella inkomna uppgifter från remissinstanser till dig som sökande. Om inget yttrande inkommer skriver handläggaren en utredning, vilket är en sammanfattning av det handläggaren utrett genom hela ansökningsprocessen. Efter detta tas ärendet upp till politisk nämnd för beslut.

Överklaga beslut

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten Umeå, Box 193, 901 05 Umeå.
Telefonnummer och mejladress till Förvaltningsrätten i Umeå hittar du på Sveriges domstolars webbplats.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Tänk på att remisshanteringen tar tid och lämna därför in din ansökan i god tid. Det är även viktigt att lämna in begärda kompletteringar i god tid för att handläggningen inte skall dra ut på tiden, detta då inga handlingar skickas ut på remiss förrän ärendet anses vara komplett. Handläggningstid är ca 4 månader vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, förutsatt att ärendet är komplett. Vid särskilda omständigheter kan denna tid förlängas. Vid tillfälliga serveringstillstånd kan handläggningstiden vara kortare.

Vad kostar det?

Det är olika avgifter beroende på vilken typ av serveringstillstånd du söker. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås. Taxor hittar du under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

När behöver jag inte söka om serveringstillstånd?

Du behöver inte ha serveringstillstånd om alla tre av kraven nedan är uppfyllda.

 • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Ett exempel då du inte behöver serveringstillstånd kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest.

Vem kan få serveringstillstånd?

Du som är lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden kan få serveringstillstånd. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd.

Krav på serveringslokalen

Den lokal där alkohol ska serveras ska ha en lämplig planlösning och placering. Den ska även vara säker ur brandsynpunkt. Lokalen ska ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Det ska finnas en varierad meny. . Det kan även vara svårt att få serveringstillstånd om serveringen befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter. Det vill säga om den exempelvis ligger nära en ungdomsgård.

Ritningar

Till din ansökan ska du bifoga ritningar av restaurangen. Ritningarna ska uppfylla följande:

 • Ritade på papper i format A4 eller A3.
 • Ritade i skala 1:100 (där 1 centimeter motsvarar 1 meter).
 • Visa hur restaurangen kommer att se ut möblerad.
 • Visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
 • Eventuell bardisk och/eller scen ska finnas med på ritningen.
 • Tydligt och detaljerat visa alla utrymningsvägar som finns i serveringslokalen.
 • Om restaurangen har flera plan ska separata ritningar göras för varje våning.
 • Serveringsytan där gästerna får serveras alkohol skall finnas utritad/markerad på ritningen.

Hur länge gäller tillståndet?

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills du gör förändringar i din lokal eller verksamhet så att det avviker från det du angett i din ansökan.

Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller för den period som anges i beslutet.

Vad händer om jag överträder tillståndet?

Om du överträder tillståndet kan ditt serveringstillstånd dras in. Du kan även bli skyldig att betala böter.

Nordmalings kommun genomför årligen yttre och inre tillsyn på serveringar i kommunen.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller andra förändringar?

Ett serveringstillstånd gäller endast för den som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör slutar tillståndet att gälla, detta är även något som måste anmälas via vår e-tjänst.

När verksamheten förändras är det ditt ansvar som tillståndshavare att anmäla det till miljökontoret. Detta gäller även vid byte av serveringspersonal.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt alkohollagen. En sådan brist kan leda till att miljökontoret ifrågasätter ditt tillstånd.