Starta livsmedelsföretag

Innan du startar din verksamhet måste du registrera den. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. En administrativ avgift motsvarande en timmes handläggning kommer att tas ut.
Miljökontoret gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg.

Startar du upp en verksamhet utan att ha meddelat miljökontoret bryter du mot livsmedelslagstiftningen, vilket i sin tur kan leda till förbud mot verksamheten samt åtal. Därför är det viktigt att även tänka på att anmäla alla förändringar i verksamheten till kommunen, som till exempel ombyggnationer och byte av sortiment.

När du startat

När verksamheten kommit igång gör miljökontoret ett kontrollbesök på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör myndigheten regelbundna återkommande kontroller av verksamheten enligt beslutad riskklassning.

Ett beslut om riskklassning kommer att tas efter uppstart av verksamheten, där inspektören går igenom vilka olika hanteringar av livsmedel din verksamhet har. Detta kommer att ge ett underlag för den riskklassning som din verksamhet kommer att tilldelas, vilket ger en frekvens i hur ofta din verksamhet kommer att få besök av oss. Efter besöken betalar du för den tid vi varit ute på plats, samt för för- och efterarbete kring kontrollen.

Kommunstyrelsen kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår. Ett extra offentligt kontrollbesök kan vara aktuellt i vissa fall för att påvisa att åtgärder som förelagts om vid en tidigare avvikelse har vidtagits. Vid dessa besök gäller timavgift.

Avgifter

Avgifter för offentlig kontroll inom livsmedel och foderområdena finns under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

Mer information:
På Livsmedelsverkets hemsida kan du få mer information om vad du behöver tänka på när du ska starta ett livsmedelsföretag.