Anmäla miljöfarlig verksamhet

Om du vill veta om du behöver ansöka om tillstånd eller anmäla din planerade verksamhet enligt miljöbalken, vänd dig till kommunen. Din anmälan av miljöfarlig verksamhet ska göras minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (11 §§ 2013:251) ska anmälas till kommunens miljökontoret minst sex veckor innan verksamheten startar. Tänk på att vissa typer av ändringar av verksamheten kräver en anmälan eller i vissa fall en tillståndsansökan. Anmälan ska lämnas in till den myndighet som bedriver tillsyn över verksamheten.

Anmälan

För att göra din anmälan, använd gärna blanketten i vår e-tjänst på Nordmalings kommuns webbplats.

Länk till anmälan av miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats.

När anmälan (med stöd av Miljöprövningsförordningen) inkommit till miljökontoret skickas ett exemplar till Länsstyrelsen. Om anmälan behöver kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer den frågan att hanteras av Länsstyrelsen.

När anmälan är tillräckligt utredd får du ett skriftligt beslut. Miljökontoret kan om det behövs förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått. Handläggningsavgift för anmälan enligt miljöbalken är olika beroende på verksamhetens omfattning och risker. Gällande taxor hittar du under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

Om du behöver ansöka om tillstånd gör du det hos hos Länsstyrelsen eller miljödomstolen.

Länk till information om att ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

Fordonstvättar, billackeringar, avfallsanläggningar och upplag, laboratorier, asfaltverk, anläggningar för livsmedelstillverkning, bilskrotar, motorsportbanor, tvätterier, ytbehandling, vissa verkstäder, tillverkning av plastprodukter är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det verksamhetens omfattning som avgör om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig. För en fullständig förteckning över anmälningspliktiga verksamheter och processer, se miljöprövningsförordningen (2013:251).

Kontakt

Kontakta miljökontoret via mejl på miljo@nordmaling.se, alternativt ring växel för dirigering.