Avlopp och dagvatten

Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är disk-, toalett- och duschvatten samt vatten från industrier.

I Nordmalings kommun är det Bygg- och miljökontoret som ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken och dess föreskrifter. I kommunen utförs årlig tillsyn av avloppsreningsverk, miljökontoret inventerar även enskilda avlopp enligt plan (samt hanterar ansökningar). Miljökontoret ansvarar även för tillsyn av dagvattenanläggningar och hur detta tas om hand i kommunen. Drift av avloppsreningsverk i kommunen sköts av VAKIN på uppdrag av NORDVA.