Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten. Grundläggande krav på egenkontroll finns i miljöbalken. Syftet med egenkontrollen är att motverka och förebygga olägenheter och skador på människors hälsa eller miljön.

Du som bedriver miljöfarlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken omfattas av mer preciserade krav. De finns i Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901). I de utökade kraven ingår bland annat att ha en skriftlig ansvarsfördelning och skriftliga rutiner. De undersökningar som du gör av verksamhetens miljörisker och miljöpåverkan ska också dokumenteras.

Vem berörs av egenkontroll?

Kravet på att planera och kontrollera sin verksamhet gäller så fort det finns risk för att en verksamheten kan medföra en negativ påverkan på människors hälsa eller på miljön.

Den som har en yrkesmässig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken omfattas dessutom av mer preciserade krav på egenkontroll. För dessa verksamheter gäller Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Även livsmedelsverksamheter som till exempel restauranger och storkök, berörs av egenkontroll men den regleras istället genom livsmedelslagstiftningen. Även dessa verksamheter kan dock behöva en egenkontroll med Miljöbalken som utgångspunkt.

Fastighetsägare som hyr ut bostäder behöver också egenkontroll.

Vad händer om jag struntar i egenkontrollen?

När miljö- och hälsoskyddsavdelningen besöker en verksamhet granskas egenkontrollen. Vissa överträdelser i egenkontrollen kan innebära att verksamhetsutövaren måste betala en miljösanktionsavgift.

Om det t.ex. uppstår en driftstörning eller liknande, måste detta omgående anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Vid akut fara ska först räddningstjänst och polis kontaktas. Om miljöenheten inte kontaktas kan verksamheten få betala en miljösanktionsavgift och en extra avgift för handläggning av ärendet. För verksamheter med tillståndsplikt finns det även miljösanktionsavgifter för andra delar av egenkontrollen.

Tips för en fungerande egenkontroll

Nedan följer några tips för en fungerande egenkontroll. Miljö- och hälsoskyddsenheten bidrar givetvis med råd och tips för din verksamhet.

  • Ta reda på vilka krav som gäller för din verksamhet. Undersök om verksamheten omfattas av förordningen om verksamhetens egenkontroll.
  • Om ni har miljöledningssystem, fundera på hur egenkontrollen kan samordnas med detta.
  • Om ni inte har något miljöledningssystem så fundera på hur egenkontrollen ska byggas upp.
  • Bygg upp egenkontrollen kring de lagstadgade krav, tillstånd, förelägganden och övriga myndighetsbeslut som gäller för din verksamhet. De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken ska också tillämpas.
  • Tänk igenom hur verksamhetens egenkontroll ska dokumenteras. Denna bit är viktig när du ska visa upp för tillsynsmyndigheten att ditt företag följer lagstadgade krav.
  • Anpassa egenkontrollens omfattning till din verksamhet och den påverkan på miljö och människor som kan uppstå.
  • Se till att du så snabbt som möjligt uppfyller de lagstadgade kraven för att undvika åtalsanmälan och miljösanktionsavgift. Bygg därefter upp egenkontrollen successivt som en löpande process i verksamheten.
  • Tänk på att din verksamhet kan beröras av andra lagar än de du kanske i första hand tänker på (EG-direktiv, förordningar, föreskrifter). Det är du som har ansvaret för att veta detta och beskriva hur du uppfyller även dessa eventuella krav.
  • Egenkontrollen ska omfatta organisatoriska och administrativa uppgifter samt tekniska åtgärder och rutiner.
  • Kom ihåg att du är skyldig att bedriva egenkontroll. Låt den då få bli ett stöd i verksamhetens miljöarbete och en naturlig del i det dagliga arbetet.

Hjälp när du ska arbeta med din egenkontroll

Naturvårdsverkets faktablad beskriver en metod för att ta fram egenkontroll enligt miljöbalken för anmälningspliktiga verksamheter: Länk till Naturvårdsverkets faktablad Länk till annan webbplats.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster) Länk till annan webbplats.