Farligt avfall från verksamhet

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och hälsa och är därför klassade som farligt avfall. Vad som är farligt avfall regleras i Avfallsförordningen (2011:927).

Vissa typer av avfall anses vara särskilt farliga för miljö och hälsa och är därför klassade som farligt avfall. Vad som är farligt avfall regleras i Avfallsförordningen (2011:927). Oftare än man tror uppstår det farligt avfall på en arbetsplats, oavsett om det är på ett kontor eller i en industri. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler. Följande
är exempel på sådant avfall:

 • Oljeavfall, lösningsmedelsavfall
 • Färg- och lackavfall, limavfall
 • Starkt surt eller alkaliskt avfall
 • Avfall som innehåller tungmetaller eller cyanid
 • Avfall som innehåller PCB
 • Bekämpningsmedelsavfall
 • Laboratorieavfall
 • Skurvatten (kan i vissa fall vara farligt avfall)

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig.

Exempel på märkning kan vara avfallskoden samt avfallets typ, såsom lösningsmedelsavfall eller avfallets tidigare användningsområde såsom tvättvätska med lösningsmedel.

Farligt avfall ska förvaras i avgränsat utrymme och på särskild anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark. Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Flytande farligt avfall ska förvaras invallat och invallningen ska vara beständig mot det material som förvaras inom den. Den ska vara dimensionerad så att den rymmer den största behållarens hela volym samt l0% av övrig lagrad volym.

Vid mellanlagring av farligt avfall utomhus ska detta ske på hårdgjord yta, nederbördsskyddat och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det.

Journalföring

Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal om:

 • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
 • Mängden farligt avfall som uppkommer
 • De anläggningar som avfall transporteras till
 • Anteckningarna ska sparas i minst fem år
 • Mellanlagring och slutligt omhändertagande

Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet får endast utföras av den som har Länsstyrelsens tillstånd. Det är tillåtet att transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten om detta anmäls till länsstyrelsen. Anmälan ska göras vart femte år. Det är inte tillåtet att själv transportera farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium. Vissa typer av farligt avfall klassas även som farligt gods och omfattas då av ett särskilt regelverk som innehåller föreskrifter om transport, förpackning och märkning.

Den som har en verksamhet där farligt avfall uppkommer och som lämnar farligt avfall för transport och omhändertagande ska se till att både transportören och mottagaren av det farliga avfallet har de tillstånd som krävs. Det ska upprättas ett transportdokument för det farliga avfallet.

Tillstånd och anmälan

För att ansöka om tillstånd och anmälan för farligt avfall för verksamhet, kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten.

Ansökan om tillstånd och anmälan för farligt avfall Länk till annan webbplats.