Husbehovstäkt

Brytning av berg, grus, sand, sten, torv eller andra typer av jord räknas som täktverksamhet.

Brytning av berg, grus, sand, sten, torv eller andra typer av jord räknas som täktverksamhet. Enligt miljöbalken krävs det tillstånd av länsstyrelsen för att bedriva täkt. Undantag gäller för husbehovstäkt som ska anmälas till kommunen.

Vad är en husbehovstäkt?

En husbehovstäkt är en täkt där materialet som bryts används inom fastigheten för dess eget behov. Materialet får inte säljas eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt. Det är du som fastighetsägare som själv ska dokumentera hur mycket material som tagits ut ur täkten.

Har du en husbehovstäkt ska du göra en anmälan till miljöenheten. En ansökan om husbehovstäkt ska ske senaste sex veckor innan det totala uttaget i täkten överskrider gränsnivån.

Anmälningsplikt gäller då den totalt uttagna mängden i täkten överstiger:

  • 10 000 ton naturgrus
  • 10 000 ton berg
  • 50 000 kubikmeter torv eller om verksamhetsområdet för torvbrytning är större än fem hektar

Handlingar att skicka till miljöenheten:

  • Ansökan om husbehovstäkt
  • En översiktskarta i skala 1:10 000 med täktens yttre gräns markerad
  • En detaljerad karta som visar det tänkta brytningsområdet (förslagsvis i skala 1:2 000)

Samråd

Om ditt planerade totala uttag för husbehov underskrider 10 000 ton ska samråd med länsstyrelsen ske enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster) Länk till annan webbplats.