Bygglov och andra åtgärder

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs, när du ska bygga om, bygga till, bygga nytt eller kanske riva.

Handläggningstid

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ett lovärende beslutas inom 10 veckor från det att plan- och byggenheten bekräftat att ärendet är komplett. Vid ärenden där det krävs särskilda utredningar, för exempelvis ras- och skredrisker, kan tiden förlängas med ytterligare 10 veckor. Enligt plan-och bygglagen (PBL) ska ett anmälningsärende beslutas inom 4 veckor från att ansökan är komplett. Här har kommunen också möjlighet till förlängning i 4 veckor för mer avancerade ärenden.

Komplett ansökan?

Handläggningstiden börjar inte ticka innan ansökan har bedömts som komplett från kommunens sida. I det fallen som vi saknar uppgifter kommer vi meddela detta inom 3 veckor från ansökningsdagen genom ett beslut föreläggande om komplettering och i det beslutet står uppgifter om vilka handlingar som ska sändas in för att ansökan ska börja handläggas.

Bygglov

Vid det flesta fall där man ska bygga nytt kräver byggnationen bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Åtgärder utöver nybyggnation kan också kräva bygglov som exempel, tillbyggnad, fasadförändring såsom byte av kulör fönster eller tak, att anlägga en motorbana, ändrad användning från exempel kontor till bostad, att anorda ett upplag, vindkraftverk och idrottsplatser.

Bygganmälan

En del åtgärder kräver anmälan exempelvis, installation av eldstad, förändringar i ventilationer, ändring i den bärande konstruktionen, väsentligt förändring i brandskyddet, att bygga en komplementbyggnad högst 30 kvadratmeter så kallad attefallare, takkupor, tillbyggnad 15 kvadratmeter samt rivning av huvudbyggnad utanför detaljplanerat område.

Marklov

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Marklov krävs bland annat för att schakta eller fylla upp marken inom detaljplanerade områden, om höjdläget ändras mer än 50 cm.

Rivningslov

Om du ska riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Det gäller till exempel om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanerat område.

Strandskydd

Strandskydd är ett skydd för stränderna längs hav, sjöar och vattendrag mot bebyggelse - i syfte att främja friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur och växter vid vatten. Det är också möjligt att ansöka om strandskyddsdispens. Strandskyddet gäller 100 meter ifrån strandlinjen och inom vissa områden kan det vara utökat till 300 meter.

Mer information

Du hittar mer information i Boverkets broschyr om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan eller på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om vad som krävs i just ditt fall kan du gärna skicka till: planbygg@nordmaling.se

Eller kontakta oss på våra telefontider som är

Måndag - Fredag 09:45 - 11:45

Telefonnummer: 0930-140 96