Kulturhistoriska byggnader

Ny- och ombyggnad av värdefulla byggnader och inom värdefulla kulturmiljöer ska ske på ett varsamt sätt, så att inte kulturvärden förstörs. Vid handläggning av ditt ärende får du hjälp att hitta bra och hållbara lösningar, för dig och för kulturmiljön.

Vid prövning av bygglov och hantering av bygganmälan prövas om åtgärderna är förenliga med gällande detaljplan, plan- och bygglagen samt andra föreskrifter och underlag.

Om en byggnad med höga kulturvärden ska byggas om, kan krav ställas att en antikvariskt sakkunnig ska följa arbetet. För bästa hantering av kulturvärden krävs oftast att de är fastställda i en detaljplan. Områdesbestämmelser kan också användas för att klargöra hur värdefulla byggnader ska förvaltas.

Att kunna återanvända byggnader och miljöer är oftast en förutsättning för att de ska kunna bevaras. Att ge byggnader nya funktioner innebär också att andra och kanske fler människor kan uppleva en historisk byggnad och dess värden.

Ett fåtal byggnader och miljöer har så höga värden att det är svårt att ge dem en ny funktion (användningsområde), då ingreppet då blir för omfattande.

Om du vill ha mer information om bygglov och krav kontakta vår bygglovshandläggare genom formuläret nedan.