Så ansöker du om bygglov

Så här går bygglovsprocessen till

Bygglov är ett tillstånd till att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, bland annat inreda någon ytterligare bostad eller lokal. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plan och murar) krävs också bygglov.

För att få bygglov måste du gå igenom ett visst antal steg. Här kommer bygglovsprocessen i ett kortare format.

 1. Ansökan skickas in till byggenheten.
 2. Plan-och byggenheten gör en bedömning om ärendet är komplett eller om ansökan behöver kompletteras. Beslut skickas till er sökande.
 3. När samtliga handlingar har inkommit ska ärendet bedöms som komplett och mottagningsbevis ska sändas till sökande.
 4. Handläggningen av ärendet påbörjas. Beslut ska tas inom 10 veckor från detta datum. (med möjlighet till förlängning på 10 veckor)
 5. Gransning av ärendet. Här kontrollerar vi utformningskrav, tillgänglighet, omgivningspåverkan, lämplighet och mycket där till.
 6. Remiss och yttrande. Om åtgärden avviker mot detaljplanen eller vidtas utanför detaljplanerat område ska grannar få yttra sig. Ibland behöver remissinstanser också bli underrättade. Detta kan exempelvis vara räddningstjänsten eller VAKIN ibland olika föreningar.
 7. Sen ska plan-och byggenheten fatta beslut. Här gör vi en samlad bedömning utifrån vad som har inkommit via yttranden och remisser samt granskningen.
 8. Begäran om handlingar inför startbesked. Här tar sökande fram de tekniska handlingar som krävs i ärendet.
 9. Tekniskt samråd är ett sammanträde där byggherren (sökande) kontrollansvarige och en byggnadsinspektör medverkar. Här går vi igenom dom tekniska handlingarna och byggnationens planering. Här ska vi också komma överens om vad för platsbesök och samråd som behöver utföras i projekter.
 10. Om byggenheten har samtliga handlingar för att kunna bedöma att byggnationen klarar dom tekniskaegenskapskraven ska beslut om startbesked tas. Annars inväntar byggenheten övriga handlinga som krävs för att få startbesked.
 11. Startbesked lämnas och byggnationen får påbörjas!
 12. Arbetsplatsbesök ska ske utifrån överenskommelse på det tekniska samrådet.
 13. Slutsamråd ska utföras på platsen för byggnationen här kontrolleras det att byggnationen följer det beviljade bygglovet och dom tekniska egenskapskrav som finns.
 14. Om samtliga tekniska egenskapskrav är tillgodosedda ska det utfärdas ett slutbesked.

Mer information

Du hittar mer information i Boverkets broschyr om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.