Anmälningspliktiga åtgärder

Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.En anmälan kräver också ritningar och en ansökan för att den ska kunna bedömas av kommunen.

Är du osäker om din planerade åtgärd kräver anmälan? Kontakta oss gärna så kan vi ta reda på vad som krävs för just dig!

planbygg@nordmaling.se

Processen för anmälningspliktiga åtgärder

Handläggningstiden för anmälningsärende är 4 veckor med möjlighet till förlägning på upp till 4 veckor. För att kommunen ska kunna handlägga ärendet behöver ansökan vara komplett och efter det påbörjas handläggningstiden.

  • Ansökan skickas till kommunen.
  • Första granskning ska sedan göras för att kontrollera om samtliga handlingar som behövs i ärendet är inskickat. Sker 1 gång i veckan då byggnadsinspektörerna går igenom samtliga inkomna ärenden för veckan.
  • Beslut om att sökande behöver komplettera eller mottagningsbevis sänds därefter till sökande.
  • Granskning inför beslut. Här ska utformningen kontrolleras om åtgärden kan bedömas lämplig i förhållande till vad som ska utföras och på vilken fastighet. Exempel får det endast finnas attefallare som uppgår till 30 kvadratmeter sammanlagt på en och samma fastighet och detta ska kontrolleras i granskningen.
  • Beslut om startbesked ska beslutas. Här efter får den anmälningspliktiga åtgärden påbörjas.
  • Handlingar inför slutbesked skickas in till kommunen. För att få börja använda din eldstad eller inreda din nya bostad krävs det att plan-och byggenheten har lämnat slutbesked. Innan dess får inget tas i bruk.Eventuella kompletteringar av handlingar om plan- och byggenheten saknar någon information kan kommas att begäras in.
  • När samtliga handlingar har granskas och plan-och byggenheten kan bedöma att åtgärden följer samltiga bestämmelser i plan-och bygglagen ska beslut om slutbesked fattas. Efter detta får ni bruka den åtgärd ni har vitdtagit.

När behöver du anmäla en åtgärd?

Åtgärder som exempelvis är anmälningspliktig är: Installation av en eldstad samt väsentlig förändring av en eldstad, attefallstillbyggnad 15 kvm, attefalls komplementbyggnad 30 kvm (fristående), väsentlig förändring av brandskyddet, takkupor, ändring i den bärande konstruktionen, inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus, underhåll av ett byggnadsverk som har ett särskilt bevarandevärde och rivning av en byggnad utanför detaljplanerat område.

Anmäl en åtgärd

Vi har en e-tjänst där du kan skicka in din anmälan. Här ska du också bifoga de kartor och information som krävs in i de olika ärendena. E-tänsten finns som länk längt upp på hemsidan.