Då behövs anmälan

Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen.

Vad är en anmälningspliktig åtgärd?

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen. Det krävs en anmälan om du ska:

  • Riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område
  • Utföra en s.k. "Attefallsåtgärd"
  • Bygga nytt eller bygga till i ärenden som inte kräver lov
  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt
  • Installera eller väsentligt ändra eldstäder eller rökkanaler
  • Installera eller väsentligt ändra hissar eller anordningar för ventilation samt vattenförsörjning och avlopp
  • Ändra i en byggnad så att brandskyddet väsentligt påverkas
  • Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Bygga nytt eller väsentligt ändra ett vindkraftverk