Process, anmälningspliktiga åtgärder

1. Behöver du göra en anmälan?

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

2. Lämna in ansökan

Ansökan hittar du under e-tjänsten. Finns längst upp pådenna hemsida. Vissa ärenden kräver även att du anmäler en kontrollansvarig och lämnar in en kontrollplan. Tänk på att lämna in komplett ansökan från början, då går handläggningen snabbare.

När din ansökan kommer in registreras den. Om kompletteringar behövs kommer en handläggare att höra av sig till dig.

3. Handläggningstid

När ansökan är komplett handläggs ärendet. Lagstadgad handläggningstid är 4 veckor från att ansökan är komplett.

4. Tekniskt samråd

I vissa ärenden krävs ett tekniskt samråd. Du och din kontrollansvarige kallas då till detta. Där träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen och diskutera arbetets planering och organisation samt behov av arbetsplatsbesök.

5. Startbesked

Om allt är ser bra ut på det tekniska samrådet kan ett startbesked skrivas ut. Det innebär att du får sätta igång med åtgärden.

6. Arbetsplatsbesök

Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen följs.

7. Slutsamråd

I vissa ärenden krävs ett slutsamråd. Du ska då i god tid meddela din handläggare hos kommunen så ni kan boka in ett slutsamråd. På slutsamrådet närvarar även kontrollansvarig. På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • Redovisa att kontroller enligt kontrollplanen utförts
  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts
  • Redovisa begärda intyg
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation från arbetsplatsbesöken

8. Slutbesked

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Det är som ett kvitto på att du utfört din åtgärd enligt gällande lagar och regler samt att samhällsbyggnadsnämnden inte har något att erinra.