Beslut om bygglov

När handläggningen av ditt ärende är färdig får du ett beslut.

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella remissvar och svar från grannar och andra kommit in kan ett beslut om bygglov fattas. Om inga sakägare är emot förslaget kan en bygglovshandläggare själv fatta beslutet om det går att godkänna ansökan.

Om en sakägare däremot har invändningar mot något i bygglovsansökan eller om ansökan inte kan tillstyrkas av handläggare får du besked om detta och kan då välja att få den prövad i samhällsbyggnadsutskottet där du får ett formellt beslut. I annat fall kan du föra dialog med bygglovsavdelningen och ändra eller ta tillbaka din ansökan.

Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen.

Startbesked krävs innan du börjar bygga

Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att du får sätta igång med ditt tänkta byggprojekt. Du behöver först få ett startbesked.

Med beslutet om bygglov följer det med en kallelse till ett tekniskt samråd. I enklare byggärenden kallas du inte till ett sådant möte. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

Kungörelse

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. De har sedan tre veckor på sig att överklaga. Om detta inte sker vinner beslutet laga kraft efter detta. Beslutet annonseras också i Post- och inrikes tidningar.

Att ett beslut vunnit laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas.

Bygglovet måste påbörjas inom 2 år och vara fädigt inom 5 år från beslut.

Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om inte byggnadsarbetena har påbörjats. Byggprojektet ska vara slutfört inom fem år. Om man inte hinner med kommer det att krävas ett nytt beslut om bygglov.