Handläggning av bygglovsansökan

Det näst steget efter att du har skickat in din ansökan är handläggningen av ärendet. Om vi saknar någon handling eller om ritningarna inte är fackmannamässiga kommer vi att kontakta dig.

När du skickat in din ansökan om bygglov handlägger vi ditt ärende. Om vi saknar någon handling eller om ritningarna inte är fackmannamässiga kommer vi att kontakta dig.

Från det datum ansökan är komplett, har handläggarna max 10 veckor på sig att fatta ett beslut om att anta eller avslå ansökan.Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor vid specifika omständigheter, till exempel om en utredning krävs eller ditt ärende berör ett stort riksintresse. I så fall får du information om detta inom de första 10 veckorna.

När ansökan är komplett kommer plan- och byggenheten utföra en granskning av ärendet för att bedömma om ärendet behöver yttras. Mer information om detta finns nedan.

Efter yttrande ska beslut om bygglov förberedas. Här ska handläggaren analysera inkomna yttranden lagstiftningen och utformningen. Exempel så behöver bostadshus vara utformade så dom är tillgängliga för rörelsehindrade. Alla krav kontrolleras samt så tas alla intressen i beaktning såsom grannar, remissinstanser och riksintressen.

Efter en samlad bedömning ska du få besked om vad beslutet i ditt ärende kommer bli. Antingen genom ett bygglovsbeslut eller ett avslag. Märker bygglovhandläggaren något som kan bli ett problem i prövningen kommer du som sökande bli kontaktad.

Du som byggherre kommer få betala en avgift till kommunen för handläggningen enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige.

Hörande av sakägare

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare kan behöva höras. En sakägare kan till exempel vara grannar, väghållare, andra myndigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter med flera.

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan innebär att:

  • Det blir en avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse
  • Att en remiss måste skickas till annan myndighet. Det kan till exempel gälla bedömning av möjlighet till enskilt avlopp, buller med mera.
  • Nybyggnation utanför detaljplanerat område, varav att tomten är obebyggt sedan tidigare.

För mer information om samtliga steg i handläggningen så hittar du detta under "Så ansöker du om bygglov" Där finns information om hela bygglovsprocessen.