Kontrollplan

Det är byggherren som ser till att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. Byggherren ska se till att tillräcklig kontroll utförs för att kraven ska uppfyllas.

Kontrollen ska sammanställas i en kontrollplan som ska fastställas av Nordmalings kommun innan arbetet påbörjas. Alla projekt kräver en kontrollplan. Det gäller även anmälningspliktiga åtgärder.

Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de författningar som utfärdats med stöd av denna lag.

I kontrollplanen ska det anges:

 • Vilken kontroll som ska utföras och vad den avser. (Hur och mot vad)
 • Vem som utför kontrollen
 • När kontrollen är utförd
 • När och vilka arbetsplatsbesök som ska utföras av byggnadsnämnden
 • Vilka intyg och övriga handlingar som ska företes för nämnden
 • Vilka anmälningar som ska göras till nämnden
 • Hur varsamhetskravet, förvanskningsförbudet uppfylls
 • Förekomst av farligt avfall
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska omhändertas

Eftersom byggherren har ansvaret för byggnadens egenskaper och ska tillhandahålla den verifiering som behövs, ska i första hand byggherren lämna förslag på kontrollplan.

Kontrollplanen omfattar endast kontroll mot samhällskraven. Krav som byggherren själv ställer på sitt bygge och som inte omfattas av samhällskrav ingår inte i kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kontrollen kan utföras som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig.

Dokumenterad egenkontroll

Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras. Detta sker oftast genom att entreprenören/projektören själv dokumenterar sin kontroll i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). Om entreprenören/projektören inte har något eget kontrollsystem med checklistor, måste byggherren upprätta sådana.

Kontrollen kan dokumenteras genom exempelvis:

 • Protokoll - Exempelvis besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare
 • Intyg - Exempelvis intyg från certifierad sakkunnig inom brand att arbetet utförts enligt brandskyddsdokumentation och att kontroll utförts enligt denna
 • Checklista - Bockas av och verifieras av den ansvarige efter utförd kontroll
 • Fotografier - Detaljer som är viktiga att kontrollera och som byggs in i konstruktionen, kan vara lämpliga att fotografera

Fristående certifierade sakkunniga

Om byggherrens dokumenterade egenkontroll inte anses tillräcklig, kan Nordmalings kommun kräva intyg från besiktningar eller kontroller av fristående sakkunniga. Fristående certifierade sakkunniga ska anmälas till Nordmalings kommun.