Då behövs marklov

Marklov är ett skriftligt tillstånd som ger sökanden lov att schakta eller fylla upp mark.

Vad är marklov?

I marklovet prövas om din planerade åtgärd är lämplig, till exempel med avseende på områdets karaktär eller om den är en olägenhet för andra.

Behövs marklov?

Marklov krävs för att schakta eller fylla upp marken inom detaljplanerade områden, om höjdläget ändras mer än 50 cm. Åtgärder som utförs utanför detaljplanerat område, men där det finns områdesbestämmelser, kan kräva marklov. Kontakta plan- och byggavdelningen om du är osäker på vad som gäller på din fastighet/tomt.

Markåtgärder som ”väsentligt ändrar naturmiljön” kan kräva samråd med länsstyrelsen, kontakta länsstyrelsen för att få veta mer.

På vissa ställen krävs även marklov för trädfällning eller skogsplantering, kontakta byggkontoret om du är osäker på vad som gäller på din fastighet/tomt.

Tänk på att:

  • Uppfyllnader eller stödmurar inte får orsaka skymd sikt vid utfarter eller gathörn
  • Urschaktningar eller uppfyllnader aldrig får innebära risk för ras eller sättningar
  • Eventuell påverkan på grannens fastighet ska undvikas
  • Regn- eller ytvattenavrinning ska alltid tas om hand på din egen fastighet, det vill säga innanför de egna tomtgränserna, på ett välfungerande sätt. Uppfyllnader bör alltså helst inte göras ända fram till tomtgränsen, såvida inte du inte kommer överens med den berörda grannen om en gemensam uppfyllnad och/eller (enskild eller gemensam) stödmur i tomtgräns eller liknande.