Processen, rivningslov

1. Behöver du rivningslov?

Rivningslov är ett skriftligt tillstånd som ger sökanden lov att riva, flytta eller nermontera byggnader inom en fastighet. Om du behöver rivningslov eller inte beror på vad du ska riva och var du ska göra det.

2. Lämna in din ansökan

Ansökningsblanketter hittar du på vår e-tjänst. Vissa ärenden kräver även att du anmäler en kontrollansvarig och lämnar in en kontrollplan.

När din ansökan kommer in registreras den. Du får då en bekräftelse på att vi tagit emot ansökan. Om kompletteringar behövs kommer en handläggare att höra av sig till dig.

3. Handläggningstid

När ansökan är komplett gör plan- och byggavdelningen en bedömning av den och ser bland annat om din planerade åtgärd är i enlighet med gällande detaljplan. Ibland skickar vi remisser till berörda grannar eller sakkunniga inom vissa områden. Du har enligt lag rätt att få ett beslut inom 10 veckor, om du skickat in komplett ansökan (20 veckor vid komplicerade ärenden). Normalt går handläggningen snabbare än så.

4. Lovbeslut

Ett beviljat rivningslov innebär att plan- och byggavdelningen godkänner det du vill göra. Men du får inte börja riva förrän du har fått ett startbesked. Oftast får du det efter ett tekniskt samråd med handläggaren. Vid enklare ärenden kommer startbeskedet samtidigt som rivningslovet. Information om vad som gäller i ditt ärende hittar du i ditt lovbeslut.

Om du inte påbörjar den åtgärd som du fått lov för inom två år så upphör lovet att gälla. Lovet upphör även att gälla om åtgärden inte avslutats inom fem år.

5. Tekniskt samråd

Du och din kontrollansvarige kallas till ett tekniskt samråd. Där träffar du din handläggare för att gå igenom kontrollplanen och diskuterar arbetets planering och organisation och behov av arbetsplatsbesök.

Tekniskt samråd ska hållas för alla åtgärder där det krävs en kontrollansvarig, om det inte bedöms obehövligt. I mindre ärenden såsom komplementbyggnader och liknande krävs oftast inget tekniskt samråd.

6. Startbesked - innan du får börja riva

För att kunna börja riva behöver du ett startbesked. Ser allt bra ut på det tekniska samrådet kan du snabbt få ett startbesked av handläggaren. Nu kan du börja riva.

7. Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök är oftast inte nödvändigt vid rivning men kan krävas i vissa fall. Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar handläggaren bland annat att kontrollplanen och rivningslovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvarige vara med, gärna även byggherren (du som river).

8. Slutsamråd

Slutsamråd behövs oftast inte vid enklare rivningsärenden. Om det behövs ska du kontakta din handläggare i god tid innan ditt rivningsprojekt börjar bli färdigt för att boka in ett slutsamråd.

På slutsamrådet ska byggherren och kontrollansvarig:

  • Redovisa att eventuella villkor enligt startbeskedet följts.
  • Redovisa att kontrollplanen är signerad samt att eventuella handlingar enligt kontrollplanen finns framtagna.
  • Redovisa att lovet följts.
  • Redovisa kontrollansvariges utlåtande och dokumentation över sina arbetsplatsbesök.

En rundvandring för att upptäcka eventuella uppenbara fel genomförs. Utifrån det diskuteras förutsättningarna för att du ska kunna få ett slutbesked.

9. Slutbesked

För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av handläggaren. Slutbeskedet innebär att handläggaren inte funnit något skäl att ingripa samt att du utfört din åtgärd efter gällande lov och att kontroller utförts enligt beslutad kontrollplan.