Så ansöker du om rivningslov

För att få komma igång med rivningsarbetet, nedmonteringen eller flytten av byggnad så snart som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta handlingar.

För att ansöka om rivningslov ska du skicka in följande handlingar:

  • Ansökan om bygglov på e-tjänsten sen skriver du vad åtgärden avser.
  • Situationsplan som visar vilken byggnad åtgärden gäller.
  • Gamla ritningar om det finns.
  • Anmälan om kontrollansvarig (KA) (Behövs inte vid mindre enklare byggnader, exempelvis förråd och litet garage). Anmälan finns på e-tjänsten.
  • Kontrollplan som anger mängd och typ av avfall samt hur det tas om hand.

Skicka även gärna in fotografier av det som ska rivas.

Vid större rivningsåtgärder kan ytterligare handlingar komma att krävas, till exempel en miljöinventering.

Överklagande

Observera att de flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för handläggningen tas ut även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Kontakta oss gärna vid frågor:

planbygg@nordmaling.se