Slutbesked

Det sista steget i bygglovet är det så kallade slutbeskedet.

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och du får ett slutbesked.

När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den.
Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen.

Normalt ska ett slutsamråd hållas på plats innan beslut om slutbesked tas. Om det rör sig om mycket enkla åtgärder kan kommunen i samband med startbeskedet besluta att byggnadsverket får tas i bruk utan slutbesked. Att ta i anspråk byggnaden eller byggnadsverket utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift. Så läs igenom ditt beslut ordentligt innan du tar något i bruk.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.