Startbesked

När du har fått ditt beslut om bygglov betyder inte detta att du kan börja bygga direkt. Först behöver du få ett startbesked från kommunen.

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav är uppfyllda får du normalt sett ett startbesked.

Startbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att åtgärder eller byggen som behövt lov eller anmälan får påbörjas. Vid enkla byggen skickas startbeskedet ut i samband med själva bygglovet.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du får påbörjar byggnationen. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt byggnationen. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift (enligt plan- och bygglagen) som du måste betala.

Startbeskedet är ett besked som innebär att plan-och byggenheten kan bedömna att åtgärden följer samtliga tekniska egenskapskrav som ställs i plan-och bygglagen.