Färdigställandeskydd

När du bygger nytt eller bygger om kan du som byggherre behöva vara försäkrad ifall någonting går fel.

Byggherren ska alltid se till att det finns ett färdigställandeskydd vid byggande av småhus. Färdigställandeskyddet kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti Skyddet träder in om den anlitade entreprenören går i konkurs eller av annan anledning inte kan bygga klart.

Färdigställandeskyddet ska dessutom täcka kostnader som uppstår för att åtgärda fel som upptäcks i slutbesiktningen samt skador på byggnaden som har orsakats av sådana fel.

Om bygg- och planavdelningen anser att det behövs, ska det också finnas ett färdigställandeskydd vid om- och tillbyggnader. Om det behövs talar din handläggare om det.

Om det är du själv som bygger behöver du inget färdigställandeskydd.

Byggnadsarbetet inte får påbörjas innan en kopia på tecknat färdigställandeskydd har visats upp vid tekniskt samråd.