Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga eller riva utan lov är olagligt om åtgärden kräver lov. Kommunen har tillsynsansvar för att bygglovsplikten följs.

För de flesta åtgärder krävs bygglov, rivningslov eller marklov. Lovplikten är till för att kommunen bland annat ska ha möjligheten att pröva om en åtgärd är lämplig, följer detaljplanen och passar in i omgivningen.

Startbesked

Även om du har fått lovbeslut får du inte börja din åtgärd innan dess att du har fått ditt startbesked.

Anmäla svartbygge

När du gör en anmälan om svartbygge är det viktigt att tänka på att noggrant ange vad anmälan gäller och på vilken adress/plats. Det är viktigt för att oss för att kunna göra en bedömning om det anmälan gäller är olovligt gjort eller inte.

  • Anmälan om svartbygge kan du om du vill göra anonymt till plan- och byggavdelningen.
  • Anmälan måste alltid vara skriftlig.
  • För att förbli anonym får anmälarens personuppgifter, e-postadress, eller adress inte finnas med i den anmälan om svartbygge som görs.
  • Anmälaren bör heller inte kontakta plan- och byggavdelningen för att uppdatera sig i ärendets gång, då risk finns att personuppgifter kan framträda.

Valet av anonymitet påverkar med andra ord möjligheten att ta del av information från plan- och byggavdelningen i ärendet. Om du inte har något behov av att vara anonym är det viktigt att du anger hur vi kan kontakta dej.

Hur hanteras svartbyggen?

Vid anmälan om olovlig byggande tar plan- och byggavdelningen ställning till hur ärendet ska handläggas och om fastighetsägaren ska uppmanas att riva, återställa eller ansöka om bygglov.

Lämnar fastighetsägaren in en ansökan om bygglov i efterhand genomförs en vanlig bygglovsprövning. I samband med den bestäms även sanktionsavgifterna för att det byggts utan bygglov.