Kommunens planarbete

Översiktsplanen visar hur användningen av mark- och vattenområden sker i framtiden. Det är en hjälp för kommunen att göra förbättringar. Planen används som hjälp för kommunens och för andra myndigheters beslut.

Planering och byggande regleras av plan- och bygglagen (PBL).

Kommunen har vad man brukar säga ett planmonopol. Jämfört med andra länder har vi mindre statlig styrning. Vi har mer kommunalt självstyre när det gäller planering. Offentlighet och demokrati i processen är reglerad och tar mycket tid. Sakägare ska ges tillfälle till samråd och planförslag som berör allmänheten ska ställas ut.

I Nordmalings kommun utförs planarbetet av Samhällsbyggnadsförvaltningen.