Detaljplan Rundvik 74:1 och 74:2

Nordmalings kommun har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Rundvik 74:1 och 74:2.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering samt uppförande av garage/uthus.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Samråd om förslag till ny detaljplan pågår från 2018-09-11 till och med 2018-10-02.

Om ingen i samrådskretsen har några invändningar mot planförslaget och om planförslaget inte ändras efter samrådet så kommer ett begränsat standardförfarande att användas. Det innebär att detaljplanen antas efter samråd utan att bli föremål för underrättelse och granskning.

Alla till detaljplanen hörande handlingar finns tillgängliga på Nordmalings kommunhus samt på Nordmalings kommuns hemsida www.nordmaling.se Länk till annan webbplats.

Den som har synpunkter på förslag till ny detaljplan ska framföra dessa skriftligen till Nordmalings kommun, Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling.

Det går även bra att lämna synpunkter via e-post till adressen: kommun@nordmaling.se

Senast 2018-10-02 ska synpunkter ha inkommit.

Samrådshandling: http://www.nordmaling.se/Sve/Filarkiv/Bygga%20bo%20och%20milj%C3%B6/Planarbete/PbS_Dp_Rundvik_%2074_1_.pdf Länk till annan webbplats.

Planbestämmelser: http://www.nordmaling.se/Sve/Filarkiv/Bygga%20bo%20och%20milj%C3%B6/Planarbete/PkS_Dp_Rundvik_74_1.pdf Länk till annan webbplats.