2018 års översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Översiktplanen ska redovisa de allmänna intressena enligt 2 kap. i plan- och bygglagen (PBL) och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Vid redovisningen ska riksintressen enligt miljöbalken (MB) anges särskilt. Av planen ska framgå grunddragen i användningen av mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt MB.

Kommunens gällande översiktsplan antogs i Kommunfullmäktige 2018-09-06 § 90.

Översiktsplan - Mål, strategier och vägledning för användning av mark och vatten (pdf) Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktsplan - Allmänna intressen och riksintressen (pdf) Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Översiktsplan - Miljökonsekvensbeskrivning (pdf) Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan - granskningsutlåtande (pdf) Pdf, 460.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Översiktsplanering för havet - KOMPIS

Nordmalings kommun har deltagit i det så kallade KOMPIS-projektet - kommunal planerig i statlig samverkan. KOMPIS är ett bidrag som kommunerna har kunnat söka för översiktsplanering i havet. Det övergripande syftet med projektet har varit att stärka kommunens planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

Länk till information om KOMPIS-projektet (pdf) Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.