Strandskydd

Strandskyddet är ett skydd som är till för att skydda hav, sjöar och vattendrag mot bebyggelse exempelvis för att bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Sedan 1950-talet är stränderna längs hav, sjöar och vattendrag skyddade mot bebyggelse för att främja friluftsliv och sedan 1994 även för att bevara goda livsvillkor för djur och växter i och vid våra vatten. Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

 • trygga allmänhetens tillgång till strandområden
 • bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen in över land och 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Strandskyddet gäller både bebyggda och obebyggda tomter. För att verkligen säkerställa att syftet med strandskyddet bevaras kan ett område utvidgas upp till 300 meter.

Inom strandskyddad zon är det förbjudet att:

 • Bygga nya byggnader, eller ändra byggnader som redan finns så att de kan användas på något nytt sätt
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för den typen av byggen som nämns ovan.
 • Upprätta anläggningar/anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
 • Göra annat som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Strandskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att man ska få ge dispens från strandskyddet, eller ta bort det. Det kan till exempel röra sig om att det område man vill bygga inom redan är ianspråktaget eller att någon vill bygga en byggnad som måste ligga vid vattnet. Vid alla dispenser måste man ändå lämna en fri passage närmast vattnet. När beslut fattas om dispens från strandskyddet ska beviljas eller inte tar man alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt. Enligt miljöbalken 7 kap 18 c § finns det sex godtagbara skäl för att ge dispens:

 1. Platsen har redan tagits i anspråk
  Den aktuella platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  Exempel. Inom en hemfridszon eller bestämd tomtplats kan dispens ges för ytterligare byggnader.
  Exempel. Det ursprungliga huset t.v. har en hemfridszon. Dispens kan medges för den nya byggnaden t.h. då den är likvärdig och ska tjäna samma syfte.
 2. Området är avskiljt från strandlinjen
  Den aktuella platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
 3. Anläggning som måste ligga vid vattnet
  Det rör sig om en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
 4. Utvidga pågående verksamhet
  Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
 5. Tillgodose allmänt intresse
  Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 6. Tillgodose angeläget intresse
  Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Undantag från kravet på strandskyddsdispens

Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, och som därför inte heller behöver en dispens från strandskyddet. Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och behövs för näringen och att den måste ligga inom strandskyddsområde. En sådan byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan användas som bostad. Näringen måste ge ett tillskott av betydelse för att vara undantagen från prövning av strandskydd. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, kräver alltså dispens från strandskyddet.

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan om dispens från strandskyddet görs hos samhällsbyggnadsutskottet. När du ansöker om strandskyddsdispens ska ansökningsblanketten för strandskyddsdispens fyllas i. För övriga handlingar som behövs följ anvisningar i ansökningsblanketten.

En beviljad dispens vinner laga kraft efter cirkaa en månad om inte Länsstyrelsen i Västerbotten väljer att ompröva beslutet.

Åtgärder som görs i vatten exempelvis anlägga en brygga, pir och att muddra kräver anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Västerbotten som då prövar dispensen från strandskyddet.

Du ansöker om dispens från strandskyddet via följande länk:

Länk till ansökan om dispens från strandskydd Länk till annan webbplats.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunerna i Umeåregionen samarbetar kring ett tematiskt tillägg till respektive kommuns översiktsplan som nu är på samråd. Det tematiska tillägget behandlar de svenska strandskyddsbestämmelserna med fokus på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun i sin översiktsplan redovisa områden som anses kunna gynna utveckling, sysselsättning och service på landsbygden. I planförslaget redovisas LIS -områden lämpliga för utvecklingsåtgärder i strandnära läge. I planförslaget finns riktlinjer för att peka ut LIS-områden i Umeåregionen och riktlinjer som har tillämpats specifikt för Nordmalings kommun.

I dokumentet nedan hittar du alla kommunens LIS-områden (kap. 2.4 Nordmalings kommun).

Tillägg till översiktsplan - Strandskydd i Umeåregionen med miljökonsekvensbeskrivning MKB - Nordmaling Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.