Artikeln publicerades 4 mars 2022

Angående skyddsrum i Nordmaling

Den förändrade omvärldssituationen med Rysslands invasion i Ukraina har medfört att kommunernas och invånarnas intresse för skyddsrum har ökat. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterar på sin hemsida en skyddrumskarta som illustrerar lokalisering av befintliga skyddsrum.

Flera personer har kontaktat Nordmalings kommun med anledning av att kommunen enligt kartan saknar skyddsrum och nedanstående text förklarar bakgrund, nuläge och hur Nordmalings kommun hanterar frågeställningen angående skyddsrum.

Bakgrund

Försvarsbeslut fattas av riksdagen vart fjärde år och baseras på ett flertal analyser och ställningstaganden. Beslutet klarlägger Försvarsmaktens struktur och utveckling för kommande år och inrymmer även inriktning för det civila försvaret. Under 90-talet omvärderas den säkerhetspolitiska analysen och omvärldsläget vilket får inverkan på utformningen av kommande försvarsbeslut. Kommuner och fastighetsägare ges under perioden möjlighet att avveckla befintliga skyddsrum, vilket sker genom att en ansökan skickas till MSB med en hemställan att skyddsrummets funktion skall upphöra. Nordmalings kommun konstaterar efter kontakt med Länsstyrelsen Västerbotten och MSB att detta har genomförts för ett flertal skyddsrum i Nordmalings kommun, vilket resulterat till att det i dagsläget inte finns några certifierade skyddsrum.

Vad är ett skyddsrum?

Alla hus med skyddsrum skall montera en särskild skylt på fasaden. Ett skyddsrum är konstruerat för civilbefolkningen och är en del av en byggnad som kan stå emot tryckvågor och brand med utrustad ventilation. Skyddsrumskartan på MSB:s hemsida visar lokalisering av certifierade skyddsrum som skall kunna iordningställas för ändamålet inom två dygn ( är lokalen ett förråd idag skall lokalen kunna tömmas). Skyddsrummet är konstruerat för att möjliggöra vistelse i minst tre dygn och några nya skyddsrum har inte byggts sedan 2002.

Kan ett avvecklat skyddsrum återcertifieras till ny standard?

Efter kontakt med MSB:s enhet för skyddsrum klarläggs att enligt nuvarande regelverk kan ett skyddsrum som tidigare avvecklas inte återcertifieras till skyddsrum. Det innebär i praktiken att ett tidigare avvecklat fungerande skyddsrum inte kan visas på MSB:s skyddsrumskarta.

Hur hanterar Nordmalings kommun rådande situation med avvecklade skyddsrum och när presenteras en skyddrumskarta för Nordmaling?

Lokalerna för de tidigare avvecklade skyddsrummen finns kvar och Nordmalings kommun inventerar status för skyddsrum i egna lokaler och samverkar med privata fastighetsägare för att genomföra samma aktivitet i deras fastigheter. Med anledning av rådande regelverk för certifierade skyddsrum kan Nordmalings kommun inte använda begreppet skyddsrumskarta för kommunen.

- I händelse av att samtliga fastighetsägare i Sverige anmodas att iordningställa sina skyddsrum kommer en karta för aktuella lokaler i Nordmaling att presenteras för allmänheten. Vidare kommer fastighetsägarna i Nordmalings kommun uppmanas att montera en informationsskylt som påvisar att det finns ett skyddsrum i lokalen.

Finns det anledning till ökad oro i Sverige med anledning av Rysslands invasion i Ukraina?
- Nej, den omvärldsanalys som Försvarsmakten utför klarlägger att det inte finns anledning till oro.

Ulf Månsson
kommunchef,
Nordmalings kommun