Artikeln publicerades 25 april 2022

Hur används kommunens skatteintäkter?

Kommunens skatteintäkter 2022 fördelas så här till respektive verksamhetsområde.

Fördelningen anges i miljoner kronor samt i delar av en hundralapp.

Läs nedan vad som ingår i de olika verksamheterna.Belopp
(miljoner kr)

Andel av 100 kr

Gemensamma verksamheter

26,0

5,20 kr

Politisk verksamhet

5,1

1 kr

Infrastruktur, skydd mm

31,7

6,40 kr

Kultur och fritid

18,0

3,60 kr

Pedagogisk verksamhet

197,3

39,50 kr

Vård och omsorg samt IFO

210,0

42,20 kr

Särskilt riktade insatser

4,7

0,90 kr

Affärsverksamhet

6,1

1,20 kr


Gemensam verksamhet

Övergripande verksamhet såsom kommunledning och administrativa stödfunktioner i form av ekonomi, HR och löneadministration.

Politisk verksamhet

Kostnader för den politiska verksamheten. Arvoden till politiska företrädare, kostnader för revision och stöd till politiska partier. Även kommunens överförmyndarverksamhet finns med inom området.

Infrastruktur och skydd

Avser kostnader för gator och vägar, parker, miljö/hälsotillsyn samt räddningstjänst. Även kommunens turistverksamhet ryms under verksamhetsområdet.

Kultur och fritid

Här ryms kulturverksamhet som bland annat bibliotek, musikskola samt stöd till kulturföreningar. Här finns även fritidsverksamheten som avser idrotts- och fritidsanläggningar men även bidrag till ideella föreningar.

Pedagogisk verksamhet

Inom den pedagogiska verksamheten ryms förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning

Vård och omsorg samt IFO

Här inryms äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg.

Särskilt riktade insatser

Här ingår insatser i form av arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagning.

Affärsverksamhet

I huvudsak kostnader för att bedriva resecentrum inklusive kollektivtrafik samt även godsterminalen.