Rådgivande organ

Lyssna

I Nordmalings kommun finns ett antal så kallade rådgivande organ som agerar rådgivande i olika kommunala frågor: folkhälsorådet, lokala brottsförebyggande rådet samt tillgänglighetsrådet.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp där ledningen för de kommunala nämnderna och förvaltningen tillsammans med företrädare för Landstinget, Hälsocentralen, Folktandvården samt Försäkringskassan diskuterar, initiera, utveckla och planerar för insatser inom folkhälsoområdet.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för ömsesidig information mellan Nordmalings kommun och ålders- och förtidspensionärers organisationer och föreningar för funktionsnedsatta handikapporganisationer. Tillgänglighetsrådet ska verka för att pensionärernas och de funktionshindrades frågor beaktas i styrelser, nämnder och förvaltningar. Tillgänglighetsrådet är ett nytt råd sedan 2015-01-01 och är en sammanslagning av handikapprådet samt pensionärsrådet. 

Kontaktperson: Anna Hallgren