Artikeln publicerades 30 januari 2023

Kungörelse Nybyggnad av transformatorstationer samt nybyggnad av telemast med teknikbod

Då ett stort antal personer ska meddelas i dessa bygglov använder sig kommunen av kungörelse istället för enskilda brev till berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Nedanstående ärenden kommer utöver annonsen och de enskilda breven att anslås på kommunens anslagstavla. Handlingar tillhörande ärendena finns för påseende hos Nordmalings kommun, samt går att begära ut via e-post från planbygg@nordmaling.se.

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheterna Tallberg 3:2 SB-2022-372, Tallberg 5:2 SB-2022-373. Syftet med etableringarna är att säkra elleveransen i området.

Ansökan om nybyggnad av telemast med teknikbod på fastigheten Rundvik 1:1 SB-2022-376, Syftet med etableringen är att förbättra mobiltäckningen i området.

Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange ärendenummer och fastighetsbeteckning. Yttrandet ska vara skriftligt.

Vill du lämna in ett yttrande i ärendet ange fastighetsbeteckning och ärendenummer. Yttrandet ska vara skriftligt.

Svar önskas senast 2023-02-15.

Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

Epost: planbygg@nordmaling.se

 1. Kungörelse Nybyggnad av transformatorstationer samt nybyggnad av telemast med teknikbod
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  SekreterareAndreas Nyman
  Anslagets publiceringsperiod (16 dagar, 7 timmar och 59 minuter)